Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 740

protokols Nr. 32, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597
„Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 53.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 9.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1.-58/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem” pielikuma 1.5.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.5.

Telpu noma (Zemgales iela 4) citu organizāciju vai privātpersonu pasākumiem

1.5.1.

Nodarbību telpa (26 m2)

stunda

1,92

1.5.2.

Nodarbību telpa (34m2)

stunda

2,65

1.5.3.

Zāle (60m2):

1.5.3.1.

Mācību gada laikā

stunda

4,70

1.5.3.2.

vasaras periodā

stunda

1,96

2. No lēmuma pielikuma 1.5.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2.2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju