Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 260.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 741

protokols Nr. 32, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1„Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums” 43.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 9.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā” un izteikt pielikuma 4.punktu sekojošā redakcijā:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa latos (Ls)

4.

Telpu noma

4.1.

klases telpas (vid.15 m²) noma meistarklasēm, individuālajām nodarbībām

stunda

0.98

4.2.

Koncertzāles (200m²) noma

4.2.1.

- koncertiem

(ar mūzikas instrumentu salonflīģeli)

stunda

64.12

4.2.2.

- sanāksmēm, sapulcēm un citiem pasākumiem

stunda

14.12

4.3.

mazās zāles (60m²) noma

stunda

3.94

2. No lēmuma pielikuma 4.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.decembri.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis