Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.novembra 526.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 742

protokols Nr. 32, 10. punkts

Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase”
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums” 71.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 9.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj::

1. Apstiprināt Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas sākumskolas „Atvase” direktori Mirdzu Vīnbergu noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

4.2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumu Nr.821 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā „Atvase””.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.742

(protokols Nr.32, 10.punkts)

Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.

Telpu noma:

stunda

1.1.

klases telpa (38 m2)

1,80

1.2.

klases telpa (51 m2)

2,41

1.3.

klases telpa (61 m2)

2,90

1.4.

sporta zāle

4,68

1.5.

ēdamzāle

17,40


Lejupielāde: DOC un PDF