Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.augusta 424.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 743

protokols Nr. 32, 11. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” 86.3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 9.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1.-58/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktori Tamāru Milovidovu noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikumā 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.617 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.743

(protokols Nr.32, 11.punkts)

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa latos

1.

Telpu noma

1.1.

Sporta zāle

1 stunda

13.00

1.2.

Aktu zāle

1 stunda

12.64

1.3.

Klases telpa (vid. 60 m2)

1 stunda

0.97

1.4

Klases telpa ( 50 m2)

1 stunda

0.78

1.5.

Ēdamzāle (297 m2)

1 stunda

3.04

1.6.

Pagrabstāvs, tajā skaitā:

1.6.1.

telpa (28.3m2)

1 stunda

0.29

1.6.2.

telpa (370m2)

1 stunda

3.75