Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 17.februāra 63.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 11.novembrīNr. 745

protokols Nr. 32, 13. punkts

Par dalību projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2010.gada 20.oktobra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.532, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” ar projektu „Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra attīstībai.”

2. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru kā atbildīgo institūciju darbam ar jaunatni pašvaldībā.

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 1550, kas tiek segtas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma. Grozīts ar domes 2011.gada 17.februāra 63.lēmumu

4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis