Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 746

protokols Nr. 32, 14. punkts

Par grozījumiem mazstāvu daudzdzīvokļu namu
Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7. un 9.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.564 „Par mājokļu attīstības programmu”, 2009.gada 26.februāra lēmumu Nr.99 „Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2” un 2009.gada 25.jūnija lēmumu Nr.478 „Par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumu”, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” iepirkuma Nr.JAP 2009/03 rezultātus, lai atceltu 2009.gadā Jūrmalas pilsētas domes nelikumīgi uzņemtās ilgtermiņa saistības, par ko vairākkārtīgi aizrādījusi Latvijas Republikas Finanšu ministrija un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome, lai Jūrmalas pašvaldībai atjaunotu kredītresursu pieejamību un spēju īstenot investīciju projektus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist grozīt 2009.gada 6.jūlija līgumu Nr.JAP2009/3/1.1-16/572 starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RE & RE” un Jūrmalas pilsētas domi, saskaņā ar vienošanās projektu šī lēmuma pielikumā.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.746

(protokols Nr.32, 14.punkts)

2009.gada 6.jūlija Līguma Nr.JAP 2009/03/1.1-16/572

GROZĪJUMI Nr.1

Jūrmalā, 2010.gada __.________

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” , vienotais reģistrācijas Nr.50003711841, turpmāk tekstā saukta „Pasūtītājs”, tās valdes Andra Jankova-Priedes, Maksima Burčenoka un Alekseja Volkova personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RE & RE”, vienotais reģistrācijas Nr.40003112106, turpmāk tekstā saukta „Izpildītājs”, tās” valdes priekšsēdētāja Aināra Pauniņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr. 90000056357, turpmāk tekstā – Pašvaldība, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 un LR likumu „Par pašvaldībām”,

turpmāk tekstā saukti – Puses,

ņemot vērā to, ka Puses 2009.gada 6.jūlijā noslēdza līgumu Nr.JAP 2009/03/1.1-16/572, turpmāk tekstā – Līgums, par mazstāvu daudzdzīvokļu māju ar 65 (sešdesmit pieciem) dzīvokļiem būvniecību uz zemesgabala Līču ielā 2, Jūrmalas pilsētā;

ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas Finanšu ministrija iebilda pret Līguma noslēgšanu, uzskatot, ka ir pārkāptas likuma prasības, Puses 2009.gada 17.septembrī noslēdza Vienošanos par Līguma darbības apturēšanu uz laiku līdz būvniecības finansējuma iespējamībai no Pašvaldības budžeta;

ar mērķi skaidri ievērot likuma prasības par ilgtermiņa saistību aizlieguma uzņemšanos Pašvaldībai, Puses paredz būvniecības darbu veikšanu un pilnu darbu apmaksu laika periodā, kas nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus;

Puses vienojas par sekojošo:

1. Izslēgt Līguma sadaļā „LĪGUMA VISPĀRĪGIE JĒDZIENI” jēdzienu „Maksājumu grafiks”.

2. Izslēgt Līguma 1.3.punktu.

3. Izteikt Līguma 1.4.punktu šādā redakcijā:

„1.4. Pašvaldība Objekta būvniecībai piešķir Pasūtītājam nepieciešamos finanšu līdzekļus, veicot Pasūtītāja pamatkapitāla palielinājumu tādā apjomā un termiņos, lai Pasūtītājs varētu veikt norēķinus ar Izpildītāju par Darbu izpildi Līguma 3.2.punkta noteiktajā kārtībā.”

4. Papildināt Līguma 2.3.punktu ar šādu teikumu:

„Izpildītājam būvatļauja ir jāsaņem ne ātrāk kā 2011.gada 1.martā, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.maijam.”

5. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. Līguma summa, kuru veido visu šī Līguma ietvaros izstrādāto un apstiprināto izmaksu tāmju kopsumma, ir LVL 1’652’317,21 (viens miljons seši simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņpadsmit lati un 21 santīms), kā arī PVN 21% LVL 346’986,61 (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši lati un 61 santīms), kopā LVL 1’999’303,82 (viens miljons deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīs lati un 82 santīmi).”.

6. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:

„3.2. Pasūtītājs Darbus apmaksā pa daļām šādā kārtībā:

3.2.1. Līdz 2011.gada 1.decembrim Pasūtītājs samaksā Izpildītājam LVL 1’000’000,00 (viens miljons lati), tai skaitā PVN 21%;

3.2.2. Līdz 2012.gada 1.martam Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 999’303,82 (deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīs lati un 82 santīmi), tai skaitā PVN 21%.”.

7. Izteikt Līguma 3.3.punktu šādā redakcijā:

„3.3. Parakstot šo Līgumu, Pašvaldība neatsaucami uzņemas veikt maksājumus šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.”.

8. Izteikt Līguma 3.4.punktu šādā redakcijā:

„3.4. Ja faktiski izpildīto Darbu summa līdz 2011.gada 1.decembrim ir mazāka par LVL 1’000’000,00 (viens miljons lati), tai skaitā PVN 21%, tad Līguma 3.2.1.punktā noteiktā maksājuma saņemšanai Izpildītājam līdz 2011.gada 1.decembrim ir jāiesniedz Pasūtītājam LR kredītiestādes izsniegts neatsaucams avansa galvojums par summu, ko veido starpība starp LVL 1’000’000,00 (viens miljons lati), tai skaitā PVN 21%, un faktiski izpildīto Darbu summu.

Ja faktiski izpildīto Darbu summa līdz 2012.gada 1.martam ir mazāka par Līguma summu, tad Līguma 3.2.2.punktā noteiktā maksājuma saņemšanai Izpildītājam līdz 2012.gada 1.martam ir jāiesniedz Pasūtītājam LR kredītiestādes izsniegts neatsaucams avansa galvojums par summu, ko veido starpība starp Līguma summu un faktiski izpildīto Darbu summu.”.

9. Izslēgt Līguma 3.9.punktu.

10. Izdarīt grozījumus Līguma 3.10.punktā un aizstāt vārdus „Pasūtītāja un Izpildītāja” ar vārdu „Pušu”.

11. Izdarīt grozījumu Līguma 4.sadaļā un svītrot vārdus „PIRKUMA MAKSA.”.

12. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

„4.1. Pasūtītājs un Pašvaldība vienojas, ka Pasūtītāja pamatkapitāla palielinājuma apmērs tiks noteikts ar tādu aprēķinu, ka tajā pilnībā tiks iekļauta Līguma 3.1.punktā norādītā Līguma summa. Ja šī Līguma izpildes gaitā saskaņā ar Līguma nosacījumiem mainās Līguma summa, Pasūtītājs un Pašvaldība apņemas koriģēt ieguldījuma apmēru Pasūtītāja pamatkapitālā, lai pilnībā segtu visas no šā Līguma izrietošās Pasūtītāja saistības pret Izpildītāju.”.

13. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2. Pasūtītājs un Pašvaldība vienojas, un Pašvaldība apliecina, ka pieņems visus nepieciešamos lēmumus par Pasūtītāja pamatkapitāla palielinājumu un veiks tā apmaksu ar tādu aprēķinu, lai Pasūtītājs varētu pilnībā un savlaicīgi izpildīt šā Līguma 3.sadaļu un tajā noteiktajā kārtībā un termiņos pilnībā norēķināties ar Izpildītāju. Pasūtītājs apliecina, ka savlaicīgi veiks visas nepieciešamās darbības, kuras nepieciešamas pamatkapitāla palielināšanai un apmaksai.”.

14. Izslēgt Līguma 6.9.punktu.

15. Izdarīt grozījumu Līguma 10.9.2.punktā un svītrot vārdus: „Pasūtītāja atbildība šādā gadījumā ir tieši un noteikti ierobežota ar Līguma 6.9.punktā minēto nodrošinājumu, bet”.

16. Atzīt par spēku zaudējušu Līguma pielikumu Nr.2 „Maksājumu grafiks”.

17. Šie Līguma grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.martā. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

18. Līguma grozījumi ir sastādīti trīs eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītāja vārdā: _________________ _________________ __________________

Izpildītāja vārdā:___________________________

Pašvaldības vārdā:__________________________