Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 747

protokols Nr. 32, 15. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.pantu un 6.panta 3.daļu, 2009.gada 1.marta Jūrmalas pilsētas domes kārtību Nr.3 „Kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” un, lai novērstu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošu kustamo mantu:

1.1. automašīnu TOYOTA AVENSIS 1.6i , valsts reģ. Nr.CB 6, 1999.izlaiduma gads;

1.2. automašīnu TOYOTA CARINA 1.6 , valsts reģ. Nr.DA 404, 1995.izlaiduma gads.

2. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli un norēķiniem par atsavināto mantu pieņemt 100% latus.

3. Izveidot kustamās mantas novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:

3.1. Igors Strokins – Saimniecības nodaļas vadītājs – komisijas priekšsēdētājs;

3.2. Zoja Gorenko – Revīzijas un audita nodaļas vadītāja;

3.3. Vita Dimitre – Centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

3.4. Līga Liepiņa – Pašvaldības policijas galvenā grāmatvede.

4. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domei piederošās kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Izsoles komisijai mēneša laikā rīkot Jūrmalas pilsētas domei piederošās kustamās mantas izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

6. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes Norēķinu kases kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.747

(protokols Nr.32, 15.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējie noteikumi.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot 100% latos, (turpmāk - izsole) tiek pārdota Jūrmalas pilsētas domei piederošā kustamā manta:

1.1. automašīna TOYOTA AVENSIS 1.6i, valsts reģistrācijas Nr.CB 6, 1999.izlaiduma gads;

1.2.  automašīna TOYOTA CARINA 1.6 , valsts reģistrācijas Nr.DA 404, 1995.izlaiduma gads.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsoles objekts – kustamā manta - automašīna TOYOTA AVENSIS 1.6i , valsts reģistrācijas Nr.CB 6, 1999.izlaiduma gads un automašīna TOYOTA CARINA 1.6 , valsts reģistrācijas Nr.DA 404, 1995.izlaiduma gads.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

Sludinājums par izsoli publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un pašvaldības vietējā laikrakstā.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā Jomas ielā 1/5 apmeklētāju apkalpošanas centrā darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00.

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma.

4.3. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes Norēķinu kases kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22;

4.3.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

4.4. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

4.4.1. fiziskai personai:

4.4.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.4.1.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.4.2. Fizisku personu grupai:

4.4.2.1. notariāli apstiprināts grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts katra dalībnieka vārds un uzvārds, katra dalībnieka ieguldījuma daļa, fizisko personu grupas pārstāvis (pilnvarotā persona) izsolē un viņa pilnvaras;

4.4.2.2. katra dalībnieka pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.4.2.3.dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.4.3. Juridiskai personai:

4.4.3.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināts noraksts;

4.4.3.2. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmā objekta iegādi;

4.4.3.3. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

4.4.3.4. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.5. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

4.5.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs;

4.5.2. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (juridiskai personai - pilns nosaukums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds);

4.5.3. izsoles dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

4.5.4. atzīme par reģistrācijas maksas samaksu.

4.6. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

4.7. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

4.7.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

4.7.2. ja nav iesniegti izsoles noteikumu 4.5.punktā minētie dokumenti.

5. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva.

6. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto objektu jāiemaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto objektu.

7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt objektu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

8. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

8.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

8.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 7. punktā noteikto kārtību.

8.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda pasi, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

8.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu.

8.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli – Ls 20, par kādu cena tiks paaugstināta. Izsoles gaitā izsoles vadītājs ar izsoles dalībnieku piekrišanu ir tiesīgs palielināt izsoles soļa apmēru, bet tas nedrīkst būt lielāks par 10% no nosacītās cenas.

8.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāk solījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

8.7. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu pasi un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt pasi un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo objektu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo objektu par viņa nosolīto cenu.

8.9. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu un kurš ir atzīts par objekta nosolītāju, paraksta protokolu un saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu atbilstoši paraugam.

9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa, jāiemaksā saskaņā ar noteikumu 6.punktu (maksājums veicams izsoles komisijas norādītajā kontā).

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto objektu.

10. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā komisijai nav iesniedzis dokumentus par to, ka šo noteikumu 6.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas maksa attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.

Ja objekta nosolītājs šo noteikumu 6.punktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteikto cenu, pēdējam pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot komisijai par izsolāmā objekta pirkšanu par paša nosolīto cenu.

11.  Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

12.  Komisija sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

13.  Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta objekta pirkuma līgums.

14.  Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

14.1. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola objekta sākotnējo cenu;

14.2. mēneša laikā izsoles dalībnieks – objekta nosolītājs – nav noslēdzis kustamas mantas pirkuma līgumu;

15.  Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

15.1. informācija par objekta pārdošanu nav bijusi publicēta šajos noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;

15.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

15.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

15.4. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

15.5. nav ievēroti šo notikumu 4.5.punktā minētie noteikumi.

16. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu, vai spēkā neesošu, pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, vai spēkā neesošu, tās dalībniekiem septiņu dienu laikā tiek atmaksāta reģistrācijas maksa.