Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 519.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 748

protokols Nr. 32, 16. punkts

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu
pasažieru pārvadājumos ar autobusiem
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2010.gada 19.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.1-61/10) par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta firma Jūrmala SV” pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, atbilstoši 2007.gada 23.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1370/2007 „Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70” un, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos pēc 2011.gada 31.decembra, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt tiešā pakalpojuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Autotransporta firma Jūrmala SV” pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram parakstīt vienošanos „Par līguma pamatnosacījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi (saskaņā ar pielikumu).

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram uzdot izveidot darba grupu ar mērķi izstrādāt tiešā pakalpojuma līguma projektu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām un iesniegt parakstīšanai Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram ne vēlāk, kā līdz 2011.gada 1.decembrim.

4. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu par tiešā pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī un Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā līdz 2010.gada 1.decembrim.

5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram pamatojoties uz Latvijas Republikas „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” Pārejas noteikumu 9. punktu nodrošināt starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi 2007.gada 28.decembrī noslēgtā līguma Nr.1.1–16.4.3/1209 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu” pagarināšanu līdz 2011.gada 31.decembrim.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmumu Nr.197 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” un 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.244 „Par Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikuma projekta akceptēšanu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.748

(protokols Nr.32, 16.punkts)

VIENOŠANĀS

Par līguma pamatnosacījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Jūrmala, 2010.gada __. _______

Jūrmalas pilsētas dome, tās izpilddirektora p.i. V.Vītoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses un SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV”, tās valdes locekļa V. Siņicas personā, kurš rīkojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, turpmāk tekstā – „Pārvadātājs”, no otras puses, abas kopā Vienošanās tekstā sauktas „Puses”, izsakot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji labprātīgi vienojoties, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulu (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr.1107/70, turpmāk tekstā – „EPP regula Nr.1370/2007” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vienojas pirms tiešā pakalpojuma līguma slēgšanas (turpmāk tekstā Līgums) starp Pasūtītāju un Pārvadātāju, noslēgt vienošanos par tiešā pakalpojuma līguma pamatnosacījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, paredzot:

1. Puses noslēdz Līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, pamatojoties uz EPP regulas Nr.1370/2007, 5.panta 4.punktu un 7.panta 2.punktu, uz laika periodu 10 (desmit) gadi.

2. Pārvadātājam Līguma izpildes laikā ir jāatbilst EPP regulas Nr.1370/2007, 5.panta 4.punkta prasībām, šo prasību neizpilde ir pamats Līguma laušanai no Pasūtītāja puses.

3. Puses apņemas veikt pasākumus, kas nepasliktina sniegtā pakalpojuma kvalitāti, lai visa Līguma periodā sniegtā gada pakalpojuma izmaksas vērtība nepārsniegtu 2 000 000 EUR.

4. Pārvadātājs apņemas Līguma izpildes laikā atjaunot autotransporta parku (autobusi) atbilstoši Līguma prasībām, pirms tam to saskaņojot ar Pasūtītāju tā, lai Līguma katra gada vidējais autobusu parka vecums nebūtu lielāks par 6 (seši) gadiem.

5. Noslēdzot Līgumu, Puses vienojas, ka pārvadājumi tiek uzsākti pēc spēkā esoša un apstiprināta maršrutu apraksta un kustību saraksta. Turpmākajā Līguma izpildes laikā maršrutu tīkls, maršruti, reisi un reisu izpildes laiki var tikt grozīti, Pusēm to saskaņojot.

6. Pārvadātājs ievieš maršrutu kontroles sistēmu un nodrošina Pasūtītājam brīvu pieeju.

7. Pārvadātājs apņemas veikt darbības, lai palielinātu ieņēmumus no pārdotajām braukšanas biļetēm:

· Pilnveidot biļešu tirdzniecību;

· Uzlabot Pārvadātāja kontroles dienesta darbu.

PASŪTĪTĀJS PĀRVADĀTĀJS
Jūrmalas pilsētas dome SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV”
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015Ķemeru iela 26, Jūrmala, LV – 2015
Reģ. Nr. 90000036357 Reģ. Nr. LV 40003351745
_______________________ ________________________
V.Vītoliņš V.Siņica