Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 749

protokols Nr. 32, 17. punkts

Par dalību programmā
„Igaunijas –-Latvijas –-Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu
„Vēsturiskā mantojuma atjaunošana: izaicinājumi un iespējas”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties kā vadošajam partnerim „Igaunijas-Latvijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „Vēsturiskā mantojuma atjaunošana: izaicinājumi un iespējas” (saskaņā ar pielikumu) kopā ar Krievijas partneriem.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā no 2011.gada augusta līdz 2013.gada augustam Jūrmalas pilsētas domei, kā projekta vadošajam partnerim, kopā ar projekta Partneriem - Pleskavas apgabala pašvaldību asociāciju, Sanktpēterburgas Inženierekonomikas Universitāti un Pleskavas Politehnisko Universitāti īstenot projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 1 525 340,94EUR, t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta vadošā partnera projekta izmaksas sastāda 1 433 408,09 EUR apjomā, t.sk. EstLatRus finansējums 90 jeb 1 290 067,28 EUR apmērā;

2.2. Projekta partneru izmaksas sastāda 91 932.85 EUR, t.sk. EstLatRus finansējums 90 jeb 82 732,56 EUR apmērā

3. Projekta izmaksu nodrošināšanai 2012.gada budžetā paredzēt 135 390,50 EUR, 2013.gada budžetā paredzēt 291 704,94 EUR.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei savlaicīgi sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Programmas apvienotam tehniskajam sekretariātam līdz projektu pieteikumu noteiktajam iesniegšanas termiņam 2010.gada 29.novembrim, kā arī nodrošināt projekta vadību tā apstiprināšanas gadījumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) nodrošināt finanšu darbības, finanšu atskaites un maksājumus projekta ietvaros

8. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.749

(protokols Nr.32, 17.punkts)

Latvijas –Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros

„Vēsturiskā mantojuma atjaunošana: izaicinājumi un iespējas”

Projekta kopējā summa: 1 525 340,94 EUR

Jūrmalas pilsētas domes daļa: 1 433 408,09 EUR

Partneru daļa: 91 932.85 EUR

Programmas finansējums: 90%

Partneru līdzfinansējums: 10% vai 152 534, 10 EUR, attiecīgi Jūrmalas pilsētas dome – 143 340, 80 EUR , Partneri - 9 193,30 EUR

Visa projekta nauda iet caur Jūrmalas pilsētas domi, kā vadošo projekta partneri

Iespējama RAPLM līdzfinansējuma piešķiršana Latvijas partnerim (Jūrmalas domei) – 5%

Projekta partneri:

· Pleskavas apgabala pašvaldību asociācija (Krievija)

· Sanktpēterburgas Inženierekonomikas Universitāte (Krievija)

· Pleskavas Politehniskā Universitāte

Projekta termiņš:

· 2011.gada augusts – 2013.gada augusts (24mēneši)

Projektā iekļautas aktivitātes:

1. Konference „Vēsturisku parku rekonstrukcija. Ķemeru parka piemērs”.

- Ārzemju (t.sk. Krievijas) un vietējo parku veidotāju, ainavu arhitektu, inženieru, pētnieku, restauratoru u.c. speciālistu piesaistīšana

- Krievijas un Latvijas profesoru un studentu piesaiste

Apskatāmas tēmas: vēsturisku parku rekonstrukcijas un izmantošanas pieredze, parku uzturēšana, parku dzīvotspēja mūsdienās, parku mārketings u.c. ar rekonstrukciju saistītas tēmas, vēsturiskais parks – veiksmīgs tūrisma produkts un vietējo iedzīvotāju atpūtas vieta.

2. Krievijas profesoru un speciālistu piesaistīšana.

3. Ķemeru parka 1.kārtas rekonstrukcija.

(saskaņā ar tehnisko projektu)

- ūdenstorņa rekonstrukcija;

- inženiertīklu izbūve;

- vēsturisko būvju (tiltiņu, Mīlestības saliņas, rotondas, memoriālā koka, partera) rekonstrukcija,

- labiekārtošana un apzaļumošana

4. Tehniskā projekta izstrāde Partnera parka rekonstrukcijai.

5. Mācību priekšmeta izstrāde „Vēsturisku objektu rekonstrukcija”.

6. Mārketings.

- Ekspozīcijas par Ķemeru parka vēsturi un rekonstrukcijas gaitu izveide;

- Planšetes un publikācijas par projekta gaitu


Finanšu plūsma

Periodi

Total EUR

01.08.2011 – 31.01.2012

01.02.2012 – 31.07.2012

01.08.2012 – 31.01.2013

01.02.2013 – 31.07.2013

01.09.2013 – 31.12.2013

Accrual

ESTLATRUS

+

399 977,55

698267.9

0

0

274561,34

Jūrmala & Partneri

-

286 052,92

824 995,85

122 587,18

291 704,94

Jūrmala & Partneri finansējums

0

12 803,32

122 587,18

291 704,94

ATLIKUMS

113 924,63

-12 803,32

- 135 390,50

- 427 095,44

-152 534,10

Projekta izmaksas

01.08.2011 – 31.01.2012

01.02.2012 – 31.07.2012

01.08.2012 – 31.01.2013

01.02.2013 – 31.07.2013

Total

Budget Line 1 Personāls

3 428,57

3 714,28

13 857,14

9 714,28

30 714,27

Budget Line 2 Komandējumi

0

1714,28

3 428,57

0

5 142,85

Budget Line 3 Aprīkojums

0

0

0

0

Budget Line 4 Administratīvie izdevumi

0

0

285,71

0

285,71

Budget Line 5 Ārpakalpojumi

0

1357,14

14 571,42

41 000,00

56 928,56

Budget Line 6 Infrastruktūra

282 624,35 (avanss)

818 210,15

90 444,34

240 990,66

1 432269,5

286 052,92 €

824 995,85 €

122 587,18 €

291 704,94 €