Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 752

protokols Nr. 32, 20. punkts

Par vienošanos ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA”

Pamatojoties uz to, ka atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantam Jūrmalas pilsētas domes kā vēlētas institūcijas kompetence ir izskatīt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības ekonomisko un sociālo attīstību atbilstošu pašvaldības interesēm un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra lēmumu Nr.648 „Par sadarbības līgumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sagatavoto vienošanās projektu (pielikums) sadarbības līgumam Nr.1.1-16.8/677, kas tika noslēgts 2010.gada 1.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai divu mēnešu laikā nodrošināt sagatavotās vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA” noslēgšanu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.752

(protokols Nr.32, 20.punkts)

VIENOŠANĀS _______________

SIA „OMINASIS LATVIA” (turpmāk saukta „Uzņēmums”), kas reģistrēta LR Uzņēmumu Reģistrā 1998.gada 3.novembrī un ierakstīts Komercreģistrā 2004.gada 17.maijā ar reģistrācijas Nr. 40004317017, juridiskā adrese: Tukuma iela 42, Jūrmala, LV-2012, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv valdes loceklis OMAR SALEH AL HAMDY, no vienas no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas Dome (turpmāk tekstā saukta „Dome”), kas reģistrēta LR VID nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, kuru pārstāv tās priekšsēdētājs Gatis Truksnis, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi, vai abas kopā sauktas „Puses/- e”,

vienojas par šāda satura vienošanos pie sadarbības līguma, turpmāk tekstā saukta arī – Vienošanās.

1. Puses vienojas, ka apņemas sadarboties, lai izveidotu Ķemeros konkurētspējīgu un starptautiski atzītu vidi, pildot zemāk noteiktās saistības.

2. Uzņēmums apņemas:

2.1. Ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim veikt Projekta izpildi, t.sk., pabeigt viesnīcas/ sanatorijas „Ķemeri” rekonstrukciju, nodrošinot tajā ietilpstošo būvju pieņemšanu ekspluatācijā un uzsākot tajā viesnīcas/rehabilitācijas centra pakalpojumu sniegšanu;

2.2. Atbilstoši Domes un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt Uzņēmuma īpašumā esošo nekustamo īpašumu savešanu un uzturēšanu kārtībā, līdz 2010.gada 31.decembrim noslēdzot un novēršot nepiederošu personu iekļūšanu šajos īpašumos;

2.3. Ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā veikt šobrīd neapsaimniekoto īpašumu: Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Alejas ielā 6, Jūrmalā, sakārtošanu (piemēram, rekonstrukciju vai restaurāciju), nodrošinot būvju stiprību un stabilitāti, ugunsdrošību, kultūrvides saglabāšanu un atjaunošanu, energoefektivitāti un citas prasības, ja tās paredzētas normatīvajos aktos:

2.3.1. līdz 2011.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un akceptēt Domes būvvaldē būvprojektu/-us un saņemt būvatļauju/-as;

2.3.2. līdz 2012.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā nodrošināt šo būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

2.4. Noslēgt un uzrādīt Domei līgumu ar operatoru, līdz 2011.gada 1.maijam.

2.5. organizēt un segt izdevumus saistībā ar īpašuma (parka teritorijas, kas iezīmētas šīs vienošanās pielikumā) atjaunošanu atbilstoši saskaņotajam projektam, nodrošinot Domes noteikto prasību ietveršanu un ievērošanu, kā arī nodrošinot:

2.5.1. parka atjaunošanas būvprojekta īstenošanu un pieņemšanu ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 01.maijam;

2.5.2. kopīgi ar Domi un/vai kapitālsabiedrību apsaimniekot īpašumu atbilstoši saskaņotajam visa parka apsaimniekošanas plānam;

2.5.3. nodrošināt parka teritorijas apsargāšanu.

2.6. izmantot vispasaules mārketinga sadarbības partneru palīdzību, lai reklamētu Ķemerus un Jūrmalu kā kūrortvietas un tūrisma galamērķus, informējot Domi par kārtēja gada mārketinga plānu līdz kārtējā gada 1.septembrim.

3. Dome apņemas savas kompetences un finansējuma ietvaros:

3.1. atbalstīt Uzņēmumu un tā pilnvarotos pārstāvjus, sadarbības partnerus (viesnīcas operatorus), kā arī citas profesionāli iesaistītās personas jautājumos, kas saistīti ar dažādu atļauju un apstiprinājumu saņemšanu, kā arī projektu saskaņošanu Jūrmalas pašvaldības iestādēs, Jūrmalas pilsētas Būvvaldē un citās iestādēs;

3.2. atjaunot viesnīcas pievedceļus, kas paredzēti gājējiem un transportlīdzekļiem (gleznotāja Miervalža Ķemera gatve posmā no Durbes ielas līdz Emīla Dārziņa ielai);

3.3. sakārtot un atjaunot Ķemeru publisko (sabiedrisko) infrastruktūru atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3.4. ļaut Uzņēmumam izmantot Jūrmalas pilsētas draudzības līgumos ar Eiropas pilsētām noteiktos aspektus, ciktāl tas nav pretrunā normatīvajiem aktiem vai draudzības līgumu tiesiskajam regulējumam. Uzņēmumam pirms jebkuru aktivitāšu, kas ietverti Jūrmalas pilsētas sadraudzības līgumos ar ārvalstu pilsētām, izmantošanas ir savlaicīgi jāpaziņo Domei par Uzņēmuma vēlmi izmantot šos aspektus un jāsaņem atsevišķa Domes rakstveida atļauja pirms šādu darbību veikšanas.

3.5. atbalstīt Uzņēmumu un tā pilnvarotos pārstāvjus, sadarbības partnerus (viesnīcas operatorus), kā arī citas profesionāli iesaistītās personas jautājumos, kas saistīti ar dažādu atļauju un apstiprinājumu saņemšanu, kā arī projektu saskaņošanu attiecībā uz parka teritoriju.

3.6. atbalstīt Uzņēmumu un tā pilnvarotos pārstāvjus, sadarbības partnerus (viesnīcas operatorus), kā arī citas profesionāli iesaistītās personas jautājumos, kas saistīti ar dažādu atļauju un apstiprinājumu saņemšanu, kā arī projektu saskaņošanu attiecībā uz kūrorta ārstniecības iestādi;

3.7. reklamēt un veicināt Ķemerus un Jūrmalu kā kūrortvietas un tūrisma galamērķu publicitāti un atpazīstamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Puses apņemas dibināt kapitālsabiedrību, ievērojot šādus principus:

4.1. kapitālsabiedrības dibināšanas līgums tiek parakstīts līdz 2011.gada 01.maijam;

4.2. kapitālsabiedrības pamatkapitāla apmaksa tiek noteikta kā mantiskais ieguldījums, nosakot, ka Domei kapitālsabiedrībā piederēs 51% no kapitālsabiedrība kapitāla daļām;

4.3. Uzņēmums iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā nekustamo īpašumu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 15, savukārt Dome iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitāla nekustamo īpašumu Jūrmalā, _______________.

4.4. Kapitālsabiedrība tiek dibināta ar mērķi:

4.4.1. attīstīt kūrorta ārstniecības iestādes darbības un biznesa koncepciju sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldības iestādēm un Domi, kā arī izpētīt kūrorta ārstniecības iestādes biznesa/attīstības plāna rezultātus;

4.4.2. nodrošināt kūrorta ārstniecības iestādes būvprojekta īstenošanu un pieņemšanu ekspluatācijā un uzsākt kūrorta ārstniecības iestādes pakalpojumu sniegšanu ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim;

4.4.3. par saviem līdzekļiem nodrošināt (attiecībā uz Ķemeru ārstnieciskajiem sērūdeņraža avotiem un minerālūdeņiem) vēsturiskās, izbūvētās infrastruktūras (t.sk., izbūvēto cauruļsistēmu Ķemeru ārstniecisko sērūdeņraža avotu un minerālūdeņu piegādāšanai, vadīšanai, iegūšanai) netraucētu lietošanu, t.sk., tās pienācīgu pievadi, pieslēgumus iegūšanas vietām / ēkai, šīs infrastruktūras uzturēšanu un apsaimniekošanu.

5. Vienošanās tiek noslēgta uz 5 (pieciem) gadiem un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

6. Vienošanās tiek automātiski pagarināta uz 1 (vienu) gadu, ja vien kāda no Pusēm vismaz sešus mēnešus pirms sākotnējā Vienošanās termiņa beigām nav rakstiski informējusi otru Pusi par Vienošanās izbeigšanu.

7. Visi strīdi, viedokļu atšķirības vai jautājumi, kas rodas Pušu starpā saistībā ar Vienošanos un kurus Puses nevar atrisināt savstarpējās pārrunās, tiek atrisināti Latvijas Republikas tiesās vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Jebkurš paziņojums, prasība vai cita sazināšanās Vienošanās ietvaros notiek rakstveidā latviešu valodā un ir jānogādā attiecīgajai Pusei uz tās adresi, kas norādīta zemāk (vai arī uz tādu adresi, ko adresāts ir norādījis otrai Pusei paziņojumā piecas dienas iepriekš):

Uzņēmumam:

SIA „Ominasis Latvia”

42 Tukuma iela

Jūrmala, LV-2012

Latvija

Domei:

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas ielā 1/5

Jūrmala LV-2010

Latvija

9. Jebkurš paziņojums, prasība vai cita sazināšanās, kas adresēta otrai Pusei ir uzskatāma par piegādātu, ja tā veikta ar ierakstītu vēstuli.

10. Vienošanās ir 2010.gada 1.septembrī noslēgtā sadarbības līguma Nr.1.1-16.8/677 neatņemama sastāvdaļa.

11. Vienošanās grozījumi, papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti. Visi šīs vienošanās pielikumi ir šīs vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.

12. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz trijām lapām divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

13. Pušu rekvizīti:

Uzņēmums : Omar Saleh Al Hamdy

Dome : Gatis Truksnis

Amats: valdes loceklis

Amats: priekšsēdētājs

Paraksts:

Paraksts: