Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 754

protokols Nr. 32, 22. punkts

Par dzīvojamās mājas Vienības prospektā 33 korpuss 2,
Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas 2010.gada 18.septembra ugunsgrēka aktu (Nr.22/8.11-227) par to, ka ugunsgrēka rezultātā dzīvojamā māja Vienības prospektā 33 korpuss 2, Jūrmalā (īpašnieks E.J.O., personas kods ***) ir bojāta un kļuvusi apdzīvošanai nederīga, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt dzīvojamo māju Vienības prospektā 33 korpuss 2, Jūrmalā par dzīvošanai nederīgu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļai (Dz.Krūmiņš) risināt jautājumu par dzīvojamās mājas Vienības prospektā 33 korpuss 2, Jūrmalā iedzīvotāju izvietošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis