Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 755

protokols Nr. 32, 23. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Daugavas iela 14

Pamatojoties uz L.U. (personas kods ***) 2010.gada 26.augusta iesniegumu Nr.1.1-39/3105-U ar lūgumu atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējumi 1300 016 3614 002)Jūrmalā, Daugavas iela 14, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 9.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4198, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu Nr.12/2748 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 9.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam L.U. (personas kods ***) atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējumi 1300 016 3614 002) Jūrmalā, Daugavas iela 14.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis