Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 756

protokols Nr. 32, 24. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 39

Pamatojoties uz L.K. (personas kods ***) un A.S. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 2802 003, 1300 008 2802 004, 1300 008 2802 005, 1300 008 2802 006),palīgēkas (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 2802 007, 1300 008 2802 008, 1300 008 2802 009, 1300 008 2802 010) Jūrmalā, Edinburgas prospektā 39, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 09.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.468, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, līdzīpašnieka A.S. apliecinājums, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņas (Nr.9/P-748, 9-21/379, 9/L-379), līgums par kopīpašuma pārvaldīšanas un lietošanas kārtību, dzīvojamo ēku kultūrvēsturiskais vides novērtējums, tehniskais apsekošanas atzinums, pilnvara Nr.2587.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu Nr.09/2544 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 09.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem L.Ķ. (personas kods ***) un A.S. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 2802 003, 1300 008 2802 004, 1300 008 2802 005, 1300 008 2802 006), palīgēkas (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 2802 007, 1300 008 2802 008, 1300 008 2802 009, 1300 008 2802 010) Jūrmalā, Edinburgas prospektā 39.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis