Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 757

protokols Nr. 32, 25. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 50a

Pamatojoties uz I.T. (personas kods ***) 2010.gada 4.oktobra iesniegumu Nr.1.2-1/2894 ar lūgumu atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējumi 1300 009 6317 002) Jūrmalā, J.Pliekšāna 50a, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 5.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.6771, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu Nr.09/2801 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 5.oktobra protokolu Nr.10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam I.T. (personas kods ***) atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējumi 1300 009 6317 002) Jūrmalā, J.Pliekšāna 50a.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis