Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 758

protokols Nr. 32, 26. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Vasaras ielā 72

Pamatojoties uz I.P. (personas kods ***) 2010.gada 1.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējumi 1300 014 5509 001)Jūrmalā, Vasaras ielā 72, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 5.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.3319, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9 – 21/417, akts par ugunsgrēku Nr.22/8.11 – 106, ēkas arhitektoniskās kvalitātes un apkārtējās vides novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu Nr.09/2801 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 5.oktobra protokolu Nr.10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam I.P. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5509 001) Jūrmalā, Vasaras ielā 72.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis