Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 763

protokols Nr. 32, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.603
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā,
Medņu ielā 8” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr.603 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 8” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Pamatojoties uz 2006.gada 22.jūnija Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu lietā Nr.PAC-0567, 2007.gada 17.janvāra Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumu lietā Nr.SKC-6, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000088543 ir dzēstas īpašuma tiesības A.O. un zemesgrāmatas nodalījums ir slēgts ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 21.septembra lēmumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2010.gada 3.novembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr.603 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 8”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis