Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 764

protokols Nr. 32, 32. punkts

Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas
zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.615 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113” tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu, un saskaņā ar 2010.gada 3.novembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu pirmo redakciju zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par detālplānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis