Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 22.novembra 647.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 766

protokols Nr. 32, 40. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559
„Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805,
Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105,
Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru projekti” 2010.gada 10.maija iesniegumu par zemesgabalu Jūrmalā, Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306, Dzintari 3405 lietošanas mērķa maiņu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka minētie zemesgabali tika izveidoti ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1998.gada 16.janvāra lēmumiem pilsētas skvēra izveidošanai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306, Dzintari 3405 tika veikta lietošanas mērķa maiņa, pamatojoties uz spēkā esošo Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu – minēto zemesgabalu izmantošana „Priežu parka” rajons ar apbūvi tika noteikta ar 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā) 1.17.punktu un nomas līgumā noteikto zemesgabalu plānoto izmantošanu.

Detālplānojums teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu tika apstiprināts 2007.gada 30.augustā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.37 „Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 7.jūlija spriedumu lietā Nr. 2008-38-03 Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.37 tika atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža.

Zemesgabali Jūrmalā, Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306, Dzintari 3405 saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 7.jūlija spriedumu lietā Nr. 2008-38-03 atrodas Dabas pamatnes teritorijā (DP), atbilstoši „Dabas pamatnes” teritoriju iedalījumam – pilsētas mežu saglabāšanas joslā.

Šobrīd zemesgabaliem noteiktais un kadastra reģistrā reģistrētais lietošanas mērķis 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve neatbilst Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai, kas noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 7.jūlija spriedumu lietā Nr. 2008-38-03.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina (..) valsts vai pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 7.jūlija sprieduma lietā Nr. 2008-38-03, ar kuru ir atzīts Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2., 18.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” no 2006.gada 15.jūnija. Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 647.lēmumu

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis