Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 767

protokols Nr. 32, 41. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai
Jūrmalā, Buļļuciems 1301

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2010.gada 5.augusta iesniegumu Nr.4.1-1.2/0500/150/10/870 „Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabals Jūrmalā, Buļļuciems 1301 ar kadastra numuru 1300 002 1301 un platību 466100 kv.m ir meža zemesgabals ar kadastra reģistrā reģistrētu lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Buļļuciems 1301 ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā.

Uz zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 1301 atrodas artēziskā aka, kuras uzturēšanai ir izdalīta viena nomas platība 3026 kv.m ar zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu 1300 002 1301 8001.

Zemesgabalam noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst uz tā daļas esošās būves izmantošanai.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu zemes īpašnieks akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” ir ierosinājusi lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst zemes vienības daļas reālai izmantošanai.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Buļļuciems 1301 (kadastra Nr.1300 002 1301) ar kopējo platību 466100 kv.m noteikt lietošanas mērķus:

1.1. zemesgabala daļai 3026 kv.m platībā, (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 1300 002 1301 8001) noteikt lietošanas mērķi 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve;

1.2. zemesgabala daļai 463074 kv.m platībā, (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 002 1301) noteikt lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis