Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 768

protokols Nr. 32, 42. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16

Izskatot I.L., personas kods ***, dzīvo Tirgoņu ielā 16, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 26.oktobrī reģistrēto iesniegumu ar Nr.1.1-39/3957-L par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16 ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0801 – komercdarbības objektu apbūve, pamatojoties uz tehniskās inventarizācijas lietas datiem.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2009.gada 12.marta Aktiem par ēkas galvenā lietošanas veida maiņu, ēkai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4017 001 (lit.001) ir izmainīts ēkas galvenais lietošanas veids no „viesnīcu ēkas” (kods 1211) uz „viena dzīvokļa mājas” (kods 1110), ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4017 002 (lit.002) ir izmainīts ēkas galvenais lietošanas veids no „viesnīcu ēkas” (kods 1211) uz „dzīvojamo māju palīgēkas” (kods 1101) atbilstoši vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma kartei, kas akceptēta Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2009.gada 2.februārī ar Nr.52.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16 atrodas „Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā”, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

Kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0801 – komercdarbības objektu apbūve, neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2009.gada 12.martā aktualizētajam ēku galvenajam lietošanas veidam.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16 (kadastra apzīmējums 1300 009 4017) ar zemesgabala kopējo platību 1724 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 –individuālo dzīvojamo māju apbūve.

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis