Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 769

protokols Nr. 32, 43. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 daļas un
zemesgabala Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 maiņu pret
zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 1915

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumu Nr.484 „Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, Dubulti 1915, Jūrmalā, Pūpolu iela 1911, Jūrmalā, Emelīnas iela 1913, Jūrmalā, Emelīnas iela 1912” ir apstiprināts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas valsts mērnieks” izstrādātais zemes īpašumu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 (kadastra apzīmējums 1300 010 1902), Jūrmalā, Dubulti 1915 (kadastra apzīmējums 1300 010 1915), Jūrmalā, Pūpolu iela 1911 (kadastra apzīmējums 1300 010 1911), Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 (kadastra apzīmējums 1300 010 1913), Jūrmalā, Emelīnas iela 1912 (kadastra apzīmējums 1300 010 1912) sadales un apvienošanas projekts, kas izstrādāts pēc zemes īpašnieku Jūrmalas pilsētas pašvaldības un J.S. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem un ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas – Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43A apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 (kadastra apzīmējums 1300 010 1902) ar platību 4789 kv.m ir nostiprinātas I.S., personas kods ***, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2764 ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 6.janvāra lēmumu.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 (kadastra numurs 1300 010 1913) ar platību 252 kv.m ir nostiprinātas I.S., personas kods ***, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr 100000180989 ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 2.decembra lēmumu.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Pūpolu iela 1911 (kadastra numurs 1300 010 1911) ar platību 1696 kv.m ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000106675 ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 29.jūlija lēmumu.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Emelīnas iela 1912 (kadastra numurs 1300 010 1912) ar platību 269 kv.m ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143351 ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 30.jūlija lēmumu.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 1915 (kadastra numurs 1300 010 1915) ar platību 457 kv.m ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000191917 ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 2.novembra lēmumu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas-Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43a apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā bija paredzēts grozīt esošo zemes īpašumu robežas, lai nodrošinātu piebraukšanu zemesgabalam Jūrmalā, Emelīnas ielā 1 un paplašinātu Pūpolu ielu tās sarkanajās līnijās, veicot zemesgabalu daļu maiņu atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas valsts mērnieks” izstrādātajam un ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumu Nr.484 „Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, Dubulti 1915, Jūrmalā, Pūpolu ielā 1911, Jūrmalā Emelīnas ielā 1913, Jūrmalā, Emelīnas ielā 1912” apstiprinātajam zemesgabalu sadales un apvienošanas projektam.

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Arco Real Estate” veikto zemesgabalu Jūrmalā, Emelīnas iela 1913, Jūrmalā, Pūpolu iela 1 daļas un Jūrmalā, Dubulti 1915 novērtējumu visvairāk iespējamā tirgus vērtība novērtēšanas dienā, tas ir 2010.gada 1.oktobrī, sastāda: Jūrmalā, Emelīnas ielā 1913 - LVL 4000 (četri tūkstoši lati), 428/10000 domājamās daļas no zemesgabala Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 – LVL 4000 (četri tūkstoši lati), Jūrmalā, Dubulti 1915 – LVL 7200 (septiņi tūkstoši divi simti lati). Zemesgabalu Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 un Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 īpašniece I.S. un zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1915 īpašniece Jūrmalas pilsētas pašvaldība vienojas uzskatīt maināmos zemesgabalus par līdzvērtīgiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta, 15.panta 2.punkta, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 38.panta, lai optimizētu zemes īpašumu robežas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas-Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43a apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumu Nr.484 „Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, Dubulti 1915, Jūrmalā, Pūpolu ielā 1911, Jūrmalā Emelīnas ielā 1913, Jūrmalā, Emelīnas ielā 1912”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Arco Real Estate” 2010.gada 1.oktobra novērtējumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar I.S., personas kods ***, par I.S. piederoša zemesgabala Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 (kadastra numurs 1300 010 1913) ar platību 252 kv.m un I.S. piederoša zemesgabala Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 (kadastra numurs 1300 010 1902) ar kopējo platību 4789 kv.m 428/10000 domājamo daļu 205 kv.m platībā maiņu pret Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 1915 (kadastra numurs 1300 010 1915) ar platību 457 kv.m, lai optimizētu zemes īpašumu robežas un nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanu – ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana:

1.1. I.S., personas kods ***, nodod Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības zemesgabalu Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 (kadastra numurs 1300 010 1913) ar platību 252 kv.m, lai pievienotu to zemesgabalam Jūrmalā, Emelīnas iela 1912, un zemesgabala Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 (kadastra numurs 1300 010 1902) 428/10000 d.d. 205 kv.m platībā, lai pievienotu to zemesgabalam Jūrmalā, Pūpolu iela 1911;

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodod I.S. īpašumā bez atlīdzības zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 1915 (kadastra numurs 1300 010 1915) ar platību 457 kv.m, lai pievienotu to zemesgabalam Jūrmalā, Pūpolu ielā 1.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto maiņas līgumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai četru mēnešu laikā pēc maiņas līguma parakstīšanas sagatavot dokumentus zemesgabalu Jūrmalā, Pūpolu iela 1911 un Jūrmalā, Emelīnas iela 1912 jauno robežplānu reģistrēšanai zemesgrāmatā pēc sadales un apvienošanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis