Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 772

protokols Nr. 32, 46. punkts

Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Ludzas ielā 2 daļas izsoles organizēšanu

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 10.aprīļa lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 ar kadastra Nr.1300 008 3003 daļu (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), kas sastāv no:

1.1. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 001 ar kopējo platību 90,4 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 320 m2 apmērā;

1.2. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 003 „B” daļas ar kopējo platību 408,8 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 526 m2 apmērā;

1.3. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 005 ar kopējo platību 388 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 1182 m2 apmērā;

1.4. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 007 ar kopējo platību 31,3 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 118 m2 apmērā;

1.5. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 008 ar kopējo platību 25 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 59 m2 apmērā;

1.6. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 009 ar kopējo platību 9,6 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 26 m2 apmērā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0006 4505.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzskatīt par nenotikušu pirmo izsoli Jūrmalas pašvaldības nekustamam īpašumam Jūrmalā, Ludzas ielā 2 daļas (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), kas sastāv no:

  1.1. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 001 ar kopējo platību 90,4 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 320 m2 apmērā;

  1.2. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 003 „B” daļas ar kopējo platību 408,8 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 526 m2 apmērā;

  1.3. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 005 ar kopējo platību 388 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 1182 m2 apmērā;

  1.4. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 007 ar kopējo platību 31,3 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 118 m2 apmērā;

  1.5. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 008 ar kopējo platību 25 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 59 m2 apmērā;

  1.6. ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 009 ar kopējo platību 9,6 m2 un ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 26 m2 apmērā.

 2. Noteikt atkārtotu lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 121 840 tajā skaitā zemesgabala 600/1000 domājamās daļas cena ir Ls 93 600 (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti latu) un apbūves cena Ls 28 240 (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit latu).

 3. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.230 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 daļas atsavināšanu” izsakot 3.punktu šādā redakcijā:

  „3. Izveidot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 daļas izsoles komisiju šādā sastāvā:

  komisijas priekšsēdētājs: V.Vītoliņš – domes izpilddirektora p.i.,

  komisijas locekļi:

  - I.Ančāns – domes deputāts,

  - A.Ābelītis - domes deputāts,

  - I.Blaua - domes deputāte,

  - M.Dzenītis - domes deputāts,

  - Z.Gorenko - domes revīzijas un audita nodaļas vadītāja”.

 4. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF