Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 774

protokols Nr. 32, 48. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 8.jūlija lēmumā Nr.509 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācijas 2010.gada 9.augusta vēstuli Nr.K-1-07/168, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumā Nr.509 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā” lēmuma 1.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

„1. Lūgt Latvijas Republikas Vides ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 (kadastra numurs 1300 026 6011, kopējā platība 82007 m2) daļu 45665 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Vides ministrijas personā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF