Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 775

protokols Nr. 32, 49. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Druvu iela 0717” daļas
un „Ražas iela 0108” daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ģ.V.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 22.oktobra lēmumu Nr.63 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalā, Druvu iela 0717” izveidots zemesgabals Jūrmalā, „Druvu iela 0717” 4690 m2 platībā Druvu ielas uzturēšanai posmā no Mednieku ielas līdz Slokas ielai.

Īpašuma tiesības Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā nav nostiprinātas.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 22.oktobra lēmumu Nr.67 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalā, Ražas iela 0108” izveidots zemesgabals Jūrmalā, „Ražas iela 0108” 4319 m2 platībā Ražas ielas uzturēšanai posmā no Mednieku ielas līdz Slokas ielai.

Īpašuma tiesības Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā nav nostiprinātas.

2010.gada 19.maijā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts (lietas Nr.1.1-39/2238-V) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Druvu ielā 1 īpašnieka Ģ.V. iesniegums par zemesgabalu Druvu iela 0717 un Ražas iela 0108 daļu nomu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2010.gada 11.novembri noslēgt ar Ģ.V. (personas kods ***) līgumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Druvu iela 0717”, kadastra numurs 1300 013 0717, daļas 36 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) un par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Ražas iela 0108”, kadastra numurs 1300 013 0014, daļas 18 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu uz 5 gadiem sakopšanai un uzturēšanai, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabalu atsavināšanai.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF