Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 778

protokols Nr. 32, 52. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Slokas ielā 18/20 daļas nomas līguma izbeigšanu un
nomas maksas parāda piedziņu no individuālā komersanta ”Alses”

Saskaņā ar 2000.gada 1.novembra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.652/1-3 un 2010.gada 19.februāra pārjaunojumā Nr.1.1-16.3.2/138 pielīgto saistību neizpildi, uz 2010.gada 30.septembri individuālajam komersantam „Alses” (vienotais reģistrācijas numurs 40002151271) ir izveidojies nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 18/20 nomas maksas parāds Jūrmalas pilsētas domei. Parāda kopējā summa ir Ls 1661,70, tai skaitā pamatparāds par zemes nomu Ls 1478,60 un kavējuma nauda Ls 183,10.

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 7.oktobrī individuālajam komersantam ”Alses” izsūtīja brīdinājumu Nr.1.1-37/4529 par zemes nomas maksas parāda apmēru, labprātīgu saistību izpildei.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2000.gada 1.novembra nomas līgumu Nr.652/1-3 ar Strodes individuālo uzņēmumu „Alses” un 2010.gada 19.februāra pārjaunojuma nomas līgumu ar individuālo komersantu „Alses” (vienotais reģistrācijas numurs 40002151271) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 18/20 daļas nomu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) un Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) divu mēnešu laikā veikt visas nepieciešamās civiltiesiskās un civilprocesuālās darbības lēmuma izpildei.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis