Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 779

protokols Nr. 32, 53. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a
nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu
no sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Preatore”

Saskaņā ar 2007.gada 10.jūlija nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/736 un 2008.gada 12.septembra vienošanā Nr.1.1-16.3/1016 pielīgto saistību neizpildi, uz 2010.gada 30.septembri sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Preatore” (vienotais reģistrācijas numurs 40003920191) ir izveidojies nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas maksas parāds Jūrmalas pilsētas domei. Parāda kopējā summa ir Ls 1848,35, tai skaitā pamatparāds par zemes nomu Ls 792,55 un kavējuma nauda Ls 243,93, pamatparāds par telpu nomu Ls 636,74 un kavējuma nauda Ls 175,13.

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 7.jūnijā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Preatore” izsūtīja brīdinājumu Nr.1.1-37/2923 par nekustamā īpašuma nomas maksas parāda apmēru, labprātīgu saistību izpildei.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2007.gada 10.jūlija nomas līgumu Nr.1.1-16.3/736 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Preatore” (vienotais reģistrācijas numurs 40003920191) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) un Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) divu mēnešu laikā veikt visas nepieciešamās civiltiesiskās un civilprocesuālās darbības lēmuma izpildei.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis