Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 780

protokols Nr. 32, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11
īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no R. P.

Saskaņā ar 2007.gada 8.augusta nekustamā īpašuma īres līgumā Nr.1.1-16.2.2/834 un 2008.gada 19.septembra vienošanā Nr.1.1-16.2.2/1045 pielīgto saistību neizpildi, uz 2010.gada 30.septembri R.P. (personas kods ***) ir izveidojies nekustamā īpašuma Jūrmalā *** daļas, kas sastāv no garāžas ēkas Nr.016 ar kopējo platību 16.6 m2 un zemesgabala 1/16 domājamās daļas, telpu īres un zemes nomas maksas parāds Jūrmalas pilsētas domei. Parāda kopējā summa ir Ls 541,24, tai skaitā pamatparāds par zemes nomu Ls 24,89 un kavējuma nauda Ls 5,30, pamatparāds par telpu īri Ls 408,85 un kavējuma nauda Ls 100,35, maksa par vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanu Ls 1,85.

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 18.jūnijā R.P. izsūtīja brīdinājumu Nr.1.1-40/385-P par telpu īres un zemes nomas maksas parāda apmēru, labprātīgu saistību izpildei.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt īres tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2007.gada 8.augusta īres līgumu Nr.1.1-16.2.2/834 ar R.P. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, *** daļas īri.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) un Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) divu mēšu laikā veikt visas nepieciešamās civiltiesiskās un civilprocesuālās darbības lēmuma izpildei.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis