Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 782

protokols Nr. 32, 57. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.336
„Par 0,0209 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu”
un 2007.gada 24.jūlija pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/805

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 21.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, kas sastāv no būves Nr.006 ar kadastra apzīmējumu 1300 510 3331, ir nostiprinātas P.N., zemesgrāmatas nodalījums Nr.6752. Saskaņā ar Jūrmalas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 garāžas ēkas Nr.006 uzturēšanai nepieciešamas zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0209 domājamās daļas 69,46 m2 platībā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 9.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 ar kadastra numuru 1300 010 3302 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.6104. Zemesgabala kopējā platība 3321 m2.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.novembra lēmumu Nr.1079 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0209 d.d. nodošanu privatizācijai” zemesgabala domājamā daļa nodota privatizācijai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.336 „Par 0,0209 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu” apstiprināta zemesgabala 0,0209 d.d. nosacītā cena 3475,78 lati, paredzot maksājumus veikt 40% apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 60% latos. Pirkuma maksas samaksas termiņu paredzot pieci gadi.

Jūrmalas pilsētas domē 2007.gada 26.jūnijā ar lietas Nr.1.1-39/2205-N reģistrēts pirmpirkuma tiesīgas personas P.N. iesniegums, noteikt pirkuma līgumā samaksas termiņu trīs gadi un īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamo daļu samaksāt latos.

Starp Jūrmalas pilsētas domi un P.N. 2007.gada 24.jūlijā noslēgts atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0209 d.d. pirkuma līgums Nr.1.1-16.1/805.

Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 28.septembrī ar lietas Nr.1.1-39/3560-N reģistrēts pirmpirkuma tiesīgas personas P.N. iesniegums, pagarināt noslēgtajā pirkuma līgumā noteiktās pirkuma maksas samaksas termiņu.

2009.gada 1.jūlijā stājušies spēkā grozījumi Latvijas Republikas līkumā „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” grozot likuma 13.panta pirmo daļu un nosakot maksimālo termiņu norēķiniem par valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, kā arī apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu – desmit gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 42.punktu, nosakot, ka valsts vai pašvaldību īpašuma objekta, kā arī apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pirkuma līgumā, kura piemērots atliktais maksājums (nomaksa), kurā noteikts norēķinu termiņš līdz pieciem gadiem un kurš noslēgts līdz 2009.gada 1.jūlijam, pēc personas rakstveida gribas izteikuma maksimālais norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 gadiem.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 13.panta pirmo un pārejas noteikumu 26.punktu un 42.punktu, kā arī ņemot vērā P.N. Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 28.septembrī reģistrēto iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/3560-N), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0209 d.d. (kadastra numurs 1300 010 3302), pirkuma maksas samaksas termiņu līdz sešiem gadiem no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

2. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmuma Nr.336 „Par 0,0209 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu” pielikumā, izsakot 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 13.panta pirmo un otro daļu maksimālais termiņš norēķiniem par apbūvētu zemesgabalu ir desmit gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Noslēdzot pirkuma līgumu, kurā piemērots atliktais maksājums (nomaksa), maksa par atlikto maksājumu ir 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas sertifikātu un latu daļas, samaksu veicot latos.”

3. Veikt šādus grozījumus 2007.gada 24.jūlija noslēgtajā atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0209 d.d. pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/805:

3.1. Papildināt līguma 2.1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Atliktā maksājuma procentu apmaksa tiek veikta vienu reizi gadā, līdz nākamā gada 15.janvārim, vai trīsdesmit dienu laikā no zemesgabala nosacītās cenas pilnas apmaksas. Atliktā maksājuma procentu apmaksa par laika periodu no 2007.gada 25.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim tiek veikta līdz 2010.gada 31.decembrim”.

3.2. Papildināt līguma 2.3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nokavējuma nauda, kas tika aprēķināta par laika periodu no 2010.gada 24.jūlija līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi pirkuma līgumā, tiek apmaksāta trīsdesmit dienu laikā no pirkuma līguma grozījumu parakstīšanas dienas”.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot grozījumus 2007.gada 24.jūlijā noslēgtajā atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0209 d.d. pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/805.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis