Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 7.oktobrīNr.29

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis (nepiedalās no plkst.1020-1024), Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks, Aigars Tampe

Nepiedalās deputāti:

Juris Visockis, Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Anna Deičmane, Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Aīda Paipare, Iveta Mantromoviča, Jānis Skuja, Agita Bērzupe, Indra Brinkmane

Piedalās:

Guntis Grūbe, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:

§ Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), jautājums „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas” tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

3.

Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

4.

Par parādu dzēšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

6.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 16

7.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.445 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Asaru prospektā 64”

8.

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Juglas ielā 6

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija lēmuma Nr.501 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 146” atzīšanu par spēku zaudējušu

10.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.18 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12” atzīšanu par spēku zaudējušu

12.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

13.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133

14.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

15.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 apstiprināšanu

16.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

17.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 apstiprināšanu

18.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

19.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu

20.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu

22.

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.

23.

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D. un B.M.

24.

Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Raiņa ielā 47 neprivatizētās daļas pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 18.jūnija lēmuma Nr.494 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līgumā Nr.1.1.-16/247” atcelšanu

26.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pārslas ielā 25B

27.

Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.667)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 1 (R.Ražuks), „atturas”- 4 (A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” (lēmums Nr.668)

Ziņo:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”.

3. Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.669)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

4. Par parādu dzēšanu (lēmums Nr.670)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par parādu dzēšanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” (nolikums Nr.67)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.

6. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 16

(lēmums Nr.671)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 16.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.445 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Asaru prospektā 64” (lēmums Nr.672)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.445 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Asaru prospektā 64”.

8. Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Juglas ielā 6 (lēmums Nr.673)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Juglas ielā 6.

9. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija lēmuma Nr.501 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 146” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.674)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija lēmuma Nr.501 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 146” atzīšanu par spēku zaudējušu.

10. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 (lēmums Nr.675)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Ražuks uzskata, ka, ņemot vērā sabiedrības un iedzīvotāju viedokli, nav atbalstāms tas, ka šī teritorijas zonējums ir „Priežu parka rajons ar apbūvi”. Uzskata, ka, pieņemot jauno attīstības plānu, būtu jāņem vērā sabiedrības viedoklis - šo teritoriju noteikt ar zonējumu „Dabas pamatne”. Aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu.

G.Grūbe (Jūrmalas aizsardzības biedrība) izsakās, ka piekrīt R.Ražuka teiktajam. Izskatot jauno teritorijas plānojumu, aicina deputātus, ņemt vērā sabiedrības un JAB viedokli, šo teritoriju noteikt „Dabas pamatne”.

G.Truksnis izsakās, ka ir saņemts RAPLM viedoklis par to, ka nav pamata neatļaut detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu šim zemesgabalam. Un jau vēlāk, nododot šī detālplānojuma pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai, izvērtēt sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju atšķirīgo viedokli par šo jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 2 (R.Ražuks, A.Ābelītis), „atturas”- 3 (I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901.

Iziet A.Ābelītis.

11. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.18 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.676)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.18 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12” atzīšanu par spēku zaudējušu.

12. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.677)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks), A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ienāk A.Ābelītis.

13. Par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 (lēmums Nr.678)

14. Par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.58)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

15. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 apstiprināšanu

(lēmums Nr.679)

16. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.59)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

17. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 apstiprināšanu

(lēmums Nr.680)

18. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.60)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka nav atbalstāma savrupmāju apbūve kāpu zonā.

Z.Starks aicina deputātus atturēties balsojumā par šo jautājumu, jo arī uzskata, ka šajā zemesgabalā apbūve nebūtu pieļaujama, apšauba arī to, ka vēsturiski šajā zemesgabalā ir bijis izbūvēts sporta laukums, kura pamati diemžēl šobrīd nav saglabājušies.

I.Blaua neatbalsta apbūvi šajā zemesgabalā, un uzskata, ka būtu lietderīgi saglabāt un neapbūvēt to zemesgabala daļu, kur vēsturiski ir bijis izveidots sporta laukums. Aicina deputātus atturēties balsojumā par šo jautājumu.

G.Truksnis izsakās, ka jāņem vērā tas, ka zemesgabala lielākā daļa atrodas „Jauktas atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā” un detālplānojumā apbūve ir paredzēta vēsturiskās apbūves vietā. Tāpat būtu jāizvērtē arī tas, ka, deputātiem neatbalstot apbūvi šajā zemesgabalā, zemesgabala īpašniekam, maksājot nekustamā īpašuma nodokli, tiek liegta iespēja to saprātīgi izmantot. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmuma un saistošo noteikumu projektu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 3 (A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Blaua), „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

19. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu (lēmums Nr.681)

20. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.61)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” –10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

21. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

G.Truksnis ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas un novirzīt uz finanšu komiteju, precizējot nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksājumu summu un laika periodu, par kuru veicami šie maksājumi.

22. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K. (lēmums Nr.682)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R . Munkevics, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.

23. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D. un B.M. (lēmums Nr.683)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R . Munkevics, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D. un B.M.

24. Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Raiņa ielā 47 neprivatizētās daļas pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.684)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Raiņa ielā 47 neprivatizētās daļas pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

25. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 18.jūnija lēmuma Nr.494 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līgumā Nr.1.1.-16/247” atcelšanu (lēmums Nr.685)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka pašvaldībai nav jānodod koncertzāles teritorijai pieguļošos pludmales nogabalus SIA „Dzintaru koncertzāle” apsaimniekošanā, jo to varētu dome pati un vienlaicīgi nezaudētu nomas maksu.

Z.Starks uzskata, ka ņemot vērā iesniegumā minētos tiesā iesniegtos pieteikumus pret SIA „Dzintaru koncertzāle”, šobrīd nevajadzētu veikt šo pludmales nogabalu nodošanu SIA „Dzintaru koncertzāle” apsaimniekošanā. Ja gadījumā, šis lēmumprojekts tiks pieņemts, tad izsaka priekšlikumu sadarbības līgumus slēgt uz laiku ne ilgāk kā 10 dienas.

I.Ančāns aicina atbalstīt šo lēmumprojektu.

R.Ražuks uzskata, ka vispirms ir jānoskaidro tiesvedības būtība pašreizējā stadijā.

R.Munkevics izsakās, ka jau iepriekš vairākus gadus šie pludmales nogabali ir bijuši SIA „Dzintaru koncertzāle” apsaimniekošanā un uzskata, ka arī šobrīd tie jānodod SIA „Dzintaru koncertzāle” rīcībā, lai neradītu problēmas pasākumu organizēšanai.

A.Ābelītis uzskata, ka pludmales nogabalu nomniekiem ir jārespektē un jānodrošina Jūrmalas pilsētas domes rīkotie pasākumi pludmalē, kas jāparedz līgumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”-6 (R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 18.jūnija lēmuma Nr.494 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līgumā Nr.1.1.-16/247” atcelšanu.

26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pārslas ielā 25B

(lēmums Nr.686)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pārslas ielā 25B.

27. Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

(lēmums Nr.687)

Ziņo:

A.Paipare

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu, bet tomēr uzskata, ka šāda amata likmju noteikšanas kārtība nav pareiza.

M.Dzenītis izsakās, ka šodien atbalstīs šo lēmumprojektu, bet uzskata, ka tuvākajā laikā šis jautājums ir jāpārskata, sabalansējot atsevišķu izglītības iestāžu vadītāju atalgojumus.

I.Blaua uzskata, ja deputātu skatījumā šī atalgojuma noteikšanas sistēma nav pareiza, tad pašvaldībai būtu jāizskata jautājums par papildus piemaksām skolu direktoriem.

I.Ančāns uzskata, ka šī atalgojuma aprēķināšanas sistēma ir perfekta un atbalstāma, protams, neizslēdzot iespēju pārskatīt atalgojuma apmēru atsevišķu skolu direktoriem.

G.Truksnis izsakās, ka šī atalgojuma aprēķināšanas sistēma nav perfekta un uzskata, ka pašvaldībai nākamā gada budžeta ietvaros būtu jāpārskata par atalgojuma sistēma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas.

Sēde slēgta plkst.11.45

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 21.oktobrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 8.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF