Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr.32

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1225-1226), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1225-1226), Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1000- 1055, no plkst.1235-1240, plkst.1307-1310), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1225 līdz sēdes beigām), Juris Visockis, Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti:

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Anna Deičmane, Inese Auniņa, Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Ilze Bērziņa, Irēna Drupa, Agita Bērzupe, Mirdza Vīnberga, Anita Auziņa, Aīda Paipare, Svens Renemanis, Evija Majore, Gunta Ušpele, Olga Helēna Koziorova, Viktorija Vorobjova, Sandra Rone, Jekaterina Beļajeva, Igors Strokins, Guntars Miķelsons, Andris Jankovs-Priede

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Guntis Grūbe, Solvita Gernere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis apsveic visus Lāčplēša dienas svētkos un aicina apmeklēt svētkiem veltītos pilsētā pasākumus. Paziņo, ka Jūrmalas pilsētas domei ir deleģētas tiesības piešķirt apliecinājuma rakstu par portatīvā datora piešķiršanu skolotājai Irēnai Petrovskai par 7 skolēnu sagatavošanu zinātniski pētnieciskajiem lasījumiem.

G.Truksnis ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu: „Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu” kā 1.jautājumu sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums

3.

Majoru vidusskolas nolikums

4.

Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

6.

Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

8.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas skolā”

10.

Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem

11.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā

12.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

13.

Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”

14.

Par grozījumiem mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumā

15.

Par kustamās mantas atsavināšanu

16.

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

17.

Par dalību programmā „Latvijas - Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „Vēsturisku parku rekonstrukcija”

18.

Par dalību programmā „Latvijas - Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „CultureBridge-tilts starp divām kultūrām”

19.

Par dalību Eiropas Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

20.

Par vienošanos ar SIA „Ominasis Latvia”

21.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

22.

Par dzīvojamās mājas Vienības prospektā 33 korpuss 2, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

23.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Daugavas ielā 14

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 39

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 50a

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 72

27.

Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 1 un Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 3 un adreses piešķiršanu

28.

Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1a (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 026 5603)

29.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.603 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 8” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Informācija par detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un piegulošajai Engures ielas teritorijai

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.599 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu

41.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Buļļuciems 1301

42.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16

43.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 daļas un zemesgabala Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 maiņu pret zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 1915

44.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 atsavināšanu

45.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38B atsavināšanu

46.

Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 izsoles organizēšanu

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841 „Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 “Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”” atcelšanu”

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumā Nr.509 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā”

49.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvu iela 0717 daļas un Ražas iela 0108 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ģ.V.

50.

Par zemesgabalu Jūrmalā, „Sloka 7111”un „Sloka 7121”nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe””

51.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3313”daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no biedrības „Latvijas ūdens motociklu sporta klubs”

52.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 18/20 daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no IK „Alses”

53.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Preatore”

54.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no R.P.

55.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit. 6 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no L.B.

56.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit. 7 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no J.D.

57.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.336 „Par 0,0209 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu” un 2007.gada 24.jūlija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/805

1. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.736)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums (nolikums Nr.71)

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums.

3. Majoru vidusskolas nolikums (nolikums Nr.72)

Ziņo:

I.Bērziņa

Izsakās:

A.Ābelītis - tā kā šai skolai blakus atrodas hokeja laukums, tad ierosina skolai pievērsties arī šai specifikācijai.

I.Ančāns aicina visus deputātus atbalstīt šo nolikuma projektu.

G.Truksnis izsakās, ka Majoru pamatskolas izveidošana par Majoru vidusskolu dos iespēju gan Jūrmalas skolēniem turpināt mācības un iegūt vidējo izglītību Jūrmalā, gan arī nāks par labu pilsētai, nemaksājot par skolēniem citām pašvaldībām. Uzskata, ka vidusskolām, protams, nāksies konkurēt savā starpā, bet tas, savukārt, liks uzlabot skolu mācību programmas un piedāvāt dažādas citas alternatīvas programmas. Aicina visus deputātus atbalstīt šo nolikuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma reorganizēt Majoru pamatskolu par Majoru vidusskolu un pieņemt Majoru vidusskolas nolikumu.

Pārtraukums 10.15-10.35

4. Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums (nolikums Nr.73)

Ziņo:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma dibināt Jūrmalas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Podziņa” un pieņemt Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikumu.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.737)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

6. Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.738)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.739)

Ziņo:

G.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.740)

Ziņo:

E.Majore ziņo, ka nepieciešams lēmuma projektu papildināt ar punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„ No lēmuma pielikuma 1.5.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem” ar papildinājumu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas skolā” (lēmums Nr.741)

Ziņo:

S.Renemanis ziņo, ka nepieciešams lēmuma projektā svītrot 4.4.apakšpunktu un papildināt ar punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„ No lēmuma pielikuma 4.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas skolā” ar izmaiņām.

10. Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.742)

11. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā (lēmums Nr.743)

12. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā (lēmums Nr.744)

Ziņo:

M.Vīnberga

V.Vorobjova

S.Rone

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektiem arī tos papildinot  ar punktu, ar kuru noteikts, ka no lēmuma projektā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

1.Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem ar papildinājumu.

2. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā ar papildinājumu.

3. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā ar papildinājumu.

13. Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” (lēmums Nr.745)

Ziņo:

K.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.

Ienāk R.Ražuks

14. Par grozījumiem mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumā (lēmums Nr.746)

Ziņo:

A.Jankovs-Priede

Izsakās:

G.Truksnis ziņo, ka deputātiem ir izsniegts precizēts lēmumprojekta pielikums.

J.Visockis jautā par Juridiskās nodaļas piezīmi.

G.Truksnis paskaidro, ka pirms vienošanās parakstīšanas ir jāpieņem domes lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un jānoslēdz pirkuma līguma atcēlējlīgums. Paziņo, ka 12.11.2010. tiks sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā tiks izskatīts arī jautājums par pamatkapitāla palielināšanu.

J.Visockis uzskata, ka nekaunīgi tiek virzīts šis projekts un to kategoriski neatbalsta.

A.Ābelītis uzskata, ka šobrīd, īstenojot šo Mājokļu programmas projektu un izvirzot to kā galveno pašvaldības prioritāti, tiek apiets Ūdensaimniecības projekts, kas ir ļoti svarīgs un nepieciešams pilsētai un vairumam tās iedzīvotājiem, un kura īstenošanai ir iespējams saņemt līdzekļus no ES struktūrfondiem.

R.Munkevics uzskata, ka šobrīd ir iespējami 2 varianti. Mēģināt lauzt iepriekš noslēgto līgumu, paredzot zaudējumus un ilgstošu tiesvedības procesu. Tai laikā, iespējams, pašvaldībai tiks liegtas tiesības uzņemties jebkādas kredītsaistības, lai īstenotu, kādu citu projektu vai atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu. Aicina deputātus šim jautājumam pievērsties objektīvi. Uzskata, ka veikt grozījumus noslēgtajā līgumā un projekta realizēšanai paredzēt līdzekļus pašvaldības budžetā ir vienīgais risinājums kā novērst pārkāpumu iepriekšējā līguma noslēgšanā. Savukārt attiecībā uz Ūdensaimniecības projektu, uzskata, ka tas ir jāturpina realizēt, pašvaldībai uzņemoties kredītsaistības.

R.Ražuks izsakās, ka šis ir visnepareizākais lēmuma projekts, ko ir gatava atbalstīt šobrīd esošā domes koalīcija, tāpēc vēlās vērst uzmanību uz šī lēmuma projekta dažiem aspektiem:

1) būvēt pēc iespējas dārgāk, lai gan būtu iespējams pārņemt ēku Skolas ielā 44 un izveidot tajā 120 dzīvokļus ar 5-6 reizes mazākām izmaksām;

2) esot domes priekšsēdētāja amatā un diskutējot šo jautājumu ar Finanšu ministriju, tās ieteikums bija lauzt iepriekš noslēgto līgumu nevis īstenot šo projektu, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā.

Uzskata, ka, ņemot vērā minētos aspektus, ir nesaprotama tik neloģiska un izšķērdīga attieksme attiecībā uz Mājokļu programmas īstenošanu.

I.Ančāns izsakās, ka viņaprāt, šo līgumu lauzt nav tik vienkārši un, uzsākot šādu procesu, iespējamas neparedzamas sekas, proti, nav paredzama zaudējumu summa un cik ilgi varētu notikt tiesvedības process. Uzskata, ka Mājokļu programma ir jārealizē un aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

M.Dzenītis izsakās, ka piekrīt R.Ražukam, ka šis nav lētākais projekta variants, taču realizējot dzīvokļu izveidošanu ēkā Skolas ielā 44 ar daudz mazākām izmaksām, kopējās izmaksas Mājokļu programmas projektā varētu samazināties. Uzskata, ka pieņemot šo lēmumu, tas ir vienīgais iespējamais risinājums, lai varētu vienoties ar Finanšu ministriju un saņemt tās piekrišanu turpmāk uzņemties kredītsaistības gan Ūdenssaimniecības projektam, gan arī citiem projektiem. Aicina deputātus atbalstīt šo projektu.

G.Truksnis izsakās, ka Jūrmala, atšķirībā no citām Latvijas pilsētām, atrodas prioritārā situācijā attiecībā uz to, ka tā uz šo brīdi nav uzņēmusies milzīgas kredītsaistības un, tas nozīmē, ka ir iespējams pagarināt kredītsaistību termiņus, kā arī aizņemties papildus un uz izdevīgākiem nosacījumiem. Nav saprotams tas, ja R.Ražuks uzskata, ka šis līgumus ir jālauž, kāpēc viņš, būdams domes priekšsēdētāja amatā to nav izdarījis? Izsakās, ka, protams, paralēli tiks arī risināts jautājums par sociālo dzīvokļu izveidi ēkā Skolas ielā, taču uzskata, ka nepieņemot šo lēmumprojektu tiks liegta iespēja realizēt arī citus projektus. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu ar precizēto pielikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizētu pielikumu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 3 (A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks), „atturas”- 4 (I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumā ar precizētu pielikumu.

Pārtraukums 11.50-12.25

15. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.747)

Ziņo:

I.Strokins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks, V.Maksimovs un A.Tampe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

Ienāk V.Maksimovs un Z.Starks

16. Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (lēmums Nr.748)

Ziņo:

M.Demme

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

17. Par dalību programmā „Latvijas - Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „Vēsturisku parku rekonstrukcija” (lēmums Nr.749)

Ziņo:

G.Ušpele ziņo, ka deputātiem ir izsniegts lēmumprojekts ar precizētu lēmumprojekta nosaukumu un sadarbības partneriem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību programmā „Igaunijas –-Latvijas –-Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „Vēsturiskā mantojuma atjaunošana: izaicinājumi un iespējas” ar precizējumu.

Iziet R.Ražuks

18. Par dalību programmā „Latvijas - Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „CultureBridge-tilts starp divām kultūrām” (lēmums Nr.750)

Ziņo:

G.Ušpele ziņo, ka deputātiem ir izsniegts precizēts lēmumprojekts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību programmā „Latvijas - Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „CultureBridge-tilts starp divām kultūrām” ar precizējumu.

19. Par dalību Eiropas Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.751)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā.

Ienāk R.Ražuks.

20. Par vienošanos ar SIA „Ominasis Latvia” (lēmums Nr.752)

Ziņo:

L.Maziņa

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 3.punktu.

J.Visockis neatbalsta to, ka ar šo lēmumprojektu tiek noteikts, ka vienošanās nenoslēgšanas gadījumā tiek uzsākta līguma laušanas procedūra, jo stipri apšauba to, ka SIA „Ominasis Latvia” varētu piekrist vienošanās nosacījumiem. Uzskata, ka laužot līgumu SIA „Ominasis Latvia”, atšķirībā no Līču ielā 2 būvniecības līguma, pašvaldībai nāktos zaudēt milzīgas naudas summas.

I.Ančāns uzskata, ka, ņemot vērā Valsts Kontroles kolēģijas lēmumu, Ķemeru sanatorijas privatizācija ir notikusi nelikumīgi. Izsakās, ka šo lēmumprojektu neatbalstīs, un ierosina vēlreiz izvērtēt Valsts Kontroles kolēģijas lēmumu. Uzskata, ka nepieciešams saglabāt Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības.

A.Ābelītis izsaka viedokli, ka, neatkarīgi no tā, kam pieder šī ēka un, kas tajā saimnieko, pašvaldībai jādara viss, lai veicinātu šīs ēkas funkcionēšanu un tai paredzēto funkciju pildīšanu. Tāpēc uzskata, ka jāsvītro lēmuma projekta 3.punkts un jārod kompromiss ar investoriem.

M.Dzenītis uzskata, ka sagatavotais lēmumprojekts ir kā vienīgā alternatīvā, lai glābtu šī gada 1.septembrī noslēgto, pēc viņa domām, pret jūrmalniekiem noziedzīgo līgumu. Ar lēmumprojekta pielikumā sagatavoto vienošanos tiek noteikti galvenie nosacījumi SIA „Ominasis Latvia” :

1) noteiktos termiņos nodot ekspluatācijā pašu Ķemeru viesnīcas/sanatorijas ēku;

2) sakārtot arī pārējos SIA „Ominasis Latvia” piederošos sanatorijai blakus esošos īpašumus;

3) jānoslēdz vienošanās par Ķemeru poliklīnikas tālāko darbību.

Nepiekrīt un aicina deputātus neatbalstīt A.Ābelīša izteikto priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 3.punktu, jo uzskata, ka ir jānosaka termiņi, kuros šī vienošanās jāparaksta. Pretējā gadījumā šis būs tikai deklaratīvs lēmums. Uzskata, ka šis jautājums nav salīdzināms ar jautājumu par Līču ielā 2, jo šajā gadījumā nav nekādu Finanšu ministrijas norādījumu.

R.Munkevics izsakās, ka viņaprāt, nav nekādu ilūziju, ka SIA „Ominasis Latvia” parakstīs sagatavoto vienošanos. Atbalsta A.Ābelīša priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 3.punktu un ierosina to ierakstīt sēdes protokolā un pēc 2 mēnešiem atgriezties pie šī jautājuma.

G.Truksnis aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu, jo tas papildina 1.septembrī noslēgto sadarbības līgumu, kurš tika noslēgts neprecizējot nekādus konkrētus līguma nosacījumus, kas tādējādi pilsētai nedod pilnīgi neko. Aicina deputātus vispirms balsot par A.Ābelīša priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 3.punktu un pēc R.Munkevica ierosinājuma šo punktu ierakstīt sēdes protokolā kā protokollēmumu.

Balsošanas rezultātā par A.Ābelīša un R.Munkevica priekšlikumu („par” – 10 (Dz.Homka , R . Munkevics, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, I.Ančāns, Z.Starks , J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (M.Vorobjova, R.Ražuks , M.Dzenītis, I.Blaua), A.Tampe nav atgriezies), nolēma svītrot lēmumprojekta 3.punktu un ierakstīt sēdes protokolā kā protokollēmumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – 5 (R.Ražuks , I.Ančāns, Z.Starks , I.Blaua, J.Visockis ) , „atturas”- 1 (M.Vorobjova), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par vienošanos ar SIA „Ominasis Latvia”.

Ieraksts protokolā:

„Ja divu mēnešu laikā sagatavotā Vienošanās netiek noslēgta, Juridiskajai nodaļai uzsākt 2010.gada 1.septembrī parakstītā līguma laušanas procedūru”.

21. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.753)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

22. Par dzīvojamās mājas Vienības prospektā 33 korpuss 2, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu (lēmums Nr.754)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Vienības prospektā 33 korpuss 2, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.

23. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Daugavas ielā 14 (lēmums Nr.755)

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 39 (lēmums Nr.756)

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 50a (lēmums Nr.757)

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 72 (lēmums Nr.758)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Daugavas ielā 14.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 39.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 50a.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 72.

27. Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 1 un Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.759)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 1 un Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 3 un adreses piešķiršanu.

28. Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1a (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 026 5603) (lēmums Nr.760)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1a (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 026 5603).

29. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301) (lēmums Nr.761)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301).

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 (lēmums Nr.762)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2.

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.603 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 8” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.763)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.603 Nr.603 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 8” atzīšanu par spēku zaudējušu.

32. Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.764)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – 1 (A.Ābelītis)), „atturas”- nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet R.Ražuks

33. Informācija par detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un piegulošajai Engures ielas teritorijai

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka ir sagatavota informācija ar pievienotu saraksti ar RAPML un pēc RAPLM lūguma izsniegta visiem domes deputātiem zināšanai.

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 apstiprināšanu

35. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams papildināt lēmumprojekta konstatējošo daļu.

Izsakās:

G.Grūbe (JAB) izsakās, ka Jūrmalas aizsardzības biedrība iebilst pret apbūvi šajā dabas pamatnes teritorijā, kurā atrodas īpaši aizsargājamas augu sugas.

M.Dzenītis izsakās, ka JAB nav piedalījusies un izteikusi iebildumus šī detālplānojuma sabiedriskajā apspriešanā. Tāpat nav saņemti arī citu institūciju iebildumi pret šo detālplānojumu. Tāpēc neredz pamatojumu noraidīt šī detālplānojuma apstiprināšanu.

R.Munkevics - tā kā tiek saņemta papildus informācija par šo jautājumu, izsaka priekšlikumu to novirzīt atkārtotai izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

G.Truksnis - pēc deputātu ierosinājuma, novirza šo jautājumu atkārtotai izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 apstiprināšanu

37. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks jautā, vai, izstrādājot šo detālplānojumu, ir izvērtēta Varkaļu kanālā esošā slūžu mehānisma nepieciešamība?

V.Zvejniece atbild, ka, izstrādājot detālplānojumu, nav bijis izteikts neviens nosacījums par šīm slūžām.

G.Truksnis novirza šo jautājumu atkārtotai izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā, saņemot un izvērtējot speciālistu viedokli par Varkaļu kanāla slūžām.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 apstiprināšanu (lēmums Nr.765)

39. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.66)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka neatbalsta šo lēmumprojektu, jo iebilst pret paredzētā mākslīgā vaļņa izveides risinājumu šajā teritorijā un nav saprotams tas, kāda būs piekļuve upei no Lašu ielas.

Z.Starks arī neatbalsta mākslīgā vaļņa izveidi šajā īpaši aizsargājamā teritorijā. Tāpat nav saprotams, kāpēc detālplānojumā nav iezīmēta izeja uz promenādi no Lašu ielas, un neskaidri ir attēlots gājēju ceļš gar Lielupi. Izsaka nožēlu par to, ka šeit netiks izveidots, kāds tūristiem interesants, sabiedrisks objekts, bet gan savrupmāju ciemata apbūve, kuram piekļūšana būs diezgan ierobežota. Iespējams, ka, pat līdzīgi kā Baltezerā, būs slēgta. Uzskata, ka šī teritorija šobrīd ir degradēta un tajā ir nepieciešama attīstība, bet ne savrupmāju apbūve. Tāpēc balsojumā par šo detālplānojumu atturēsies.

R.Ražuks izsakās, ka neapšaubāmi, šis projekts ir Jūrmalas teritorijas izņemšana no pilsētas kopskata un, nav šaubu, ka šī teritorija turpinās palikt par iedzīvotājiem slēgtu teritoriju, jo sabiedrības piekļuve balstās tikai uz solījumiem. Šī ir arī ievērojamas Jūrmalas teritorijas daļas izņemšana no pilsētas kopējās infrastruktūras, domājot tālāk par mola būvniecību. Uzskata, ka šī ir viena no skaistākajām Jūrmalas pilsētas vietām, kur varētu atrasties, kāds tūristus piesaistošs objekts, bet šis projekts neatbilst Jūrmalas tradīcijām, apbūvei un struktūrai.

M.Dzenītis uzskata, ka šī nebūs pilsētas iedzīvotājiem slēgta teritorijā, jo lēmuma projekta pielikumā sagatavotās vienošanās 2.4.punktā ir tieši atrunāti 3 galvenie nosacījumi investoram:

1) realizēt pieslēgumus inženierkomunikācijām plānotajam molam;

2) plānotās ielas un tās turpinājuma uz molu projektēšana;

3) plānotā mola projektēšana.

Aicina deputātus atbalstīt šī detālplānojuma apstiprināšanu.

J.Visockis uzskata, ka vienošanās un lēmuma projekts par detālplānojumu nav saistoši dokumenti.

Z.Starks aicina deputātus vērst uzmanību uz, viņaprāt, nepareizi plānoto transporta plūsmu un galvenās gājēju izejas uz Lielupi gar šiem zemesgabaliem. Uzskata, ka tā būtu jāpārstrādā.

S.Gernere (nevalstisko organizāciju apvienība) izsakās, ka ir saņemti dokumenti vairāk kā uz 150 lapām, kas ir saistībā ar šī detālplānojuma izstrādāšanu. Tie tiks nodoti juristiem izvērtēšanai un protesta sagatavošanai pret šo detālplānojumu. Iebilst pret to, ka nav ņemts vērā nevalstisko organizāciju viedoklis par šo detālplānojumu un uzskata, ka deputāti nav kārtīgi iepazinušies ar detālplānojuma projektam pievienotajiem dokumentiem, tai skaitā ar sagatavoto vienošanos.

A.Ābelītis izsakās, ka ar šo projektu tiek turpināts Jūrmalu veidot par „guļamrajonu”, nevis par saistošu tūristiem.

G.Truksnis izsakās, ka saistošo noteikumu projektā ir paredzēta gan gājēju plūsmas izeja uz Lielupi, gan noteikts ielas brauktuves platums uz mola teritoriju 7m. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma un saistošo noteikumu projektu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, V.Maksimovs), „pret” – 4 (A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, I.Blaua), „atturas”- 1 (M.Vorobjova), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.766)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.punkta beigās vārdu: „no tā pieņemšanas brīža” vietā ierakstīt „ar 2010.gada 11.novembri”.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar M.Dzenīša priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis), „pret”-nav, „atturas”- 2 (M.Vorobjova, I.Blaua), R.Ražuks nebalso, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” atzīšanu par spēku zaudējušu, precizējot lēmuma 1.punktu.

41. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Buļļuciems 1301

(lēmums Nr.767)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis, M.Vorobjova), „pret”- nav, „atturas”- 1(I.Blaua), R.Ražuks nebalso, A.Tampe nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Buļļuciems 1301.

42. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16 (lēmums Nr.768)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis, M.Vorobjova), „pret”- nav, „atturas”- 1(R.Ražuks), I.Blaua nebalso, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 16.

43. Par zemesgabala Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 daļas un zemesgabala Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 maiņu pret zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 1915 (lēmums Nr.769)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” - nav, „atturas”- 1(R.Ražuks), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pūpolu ielā 1 daļas un zemesgabala Jūrmalā, Emelīnas iela 1913 maiņu pret zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 1915.

44. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 atsavināšanu (lēmums Nr.770)

45. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38B atsavināšanu (lēmums Nr.771)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis - pēc deputātu ierosinājuma, aicina balsot par lēmumprojektiem, izsoles komisijas sastāvā iekļaujot deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, I.Blauu un M.Dzenīti.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, V.Maksimovs, M.Vorobjova), „pret”- nav, „atturas”- 4 (R.Ražuks, Z.Starks, A.Ābelītis, I.Blaua), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 atsavināšanu, izsoles komisijas sastāvā iekļaujot deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, I.Blauu un M.Dzenīti.

2. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38B atsavināšanu, izsoles komisijas sastāvā iekļaujot deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, I.Blauu un M.Dzenīti.

46. Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.772)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis aicina balsot par šo lēmumprojektu izsoles komisijas sastāvā iekļaujot deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, I.Blauu un M.Dzenīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks), „pret”- nav, „atturas”- 1(I.Blaua), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 izsoles organizēšanu, izsoles komisijas sastāvā iekļaujot deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, I.Blauu un M.Dzenīti.

47. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841 „Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”” atcelšanu”

(lēmums Nr.773)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka deputātiem ir izsniegts papildināts lēmuma projekts ar 3.punktu :

3. „ Lēmuma 4.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nomas līgums ar SIA „G Vilks” tiek turpināts līdz iepirkuma par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu rezultātiem un maksājumi par faktisko telpu izmantošanu tiek veikti atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam (1999.gada 28.aprīļa nomas līgums Nr.220/1-3, 2003.gada 11.jūnija vienošanās Nr.01-16.3/843, 2004.gada 9.jūnija vienošanās Nr.1.1-16.3/637, 2006.gada 6.septembra nomas līguma pārjaunojums Nr.1.1-16.3/857) un maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem tiek veikti atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, V.Maksimovs, A.Ābelītis, M.Vorobjova), „pret”-1 (Z.Starks), „atturas”- 2 (I.Blaua, R.Ražuks), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841 „Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 “Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”” atcelšanu” papildinot to ar 3.punktu:

„ Lēmuma 4.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nomas līgums ar SIA „G Vilks” tiek turpināts līdz iepirkuma par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu rezultātiem un maksājumi par faktisko telpu izmantošanu tiek veikti atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam (1999.gada 28.aprīļa nomas līgums Nr.220/1-3, 2003.gada 11.jūnija vienošanās Nr.01-16.3/843, 2004.gada 9.jūnija vienošanās Nr.1.1-16.3/637, 2006.gada 6.septembra nomas līguma pārjaunojums Nr.1.1-16.3/857) un maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem tiek veikti atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem”.

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumā Nr.509 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” (lēmums Nr.774)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis, M.Vorobjova), „pret”- nav, „atturas”- 2 (I.Blaua, R.Ražuks), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumā Nr.509 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā”.

49. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvu iela 0717 daļas un Ražas iela 0108 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ģ.V. (lēmums Nr.775)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis, I.Blaua, R.Ražuks), „pret”-nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), A.Tampe nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvu iela 0717 daļas un Ražas iela 0108 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ģ.V.

50. Par zemesgabalu Jūrmalā, „Sloka 7111”un „Sloka 7121”nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe”” (lēmums Nr.776)

51. Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3313”daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no biedrības „Latvijas ūdens motociklu sporta klubs” (lēmums Nr.777)

52. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 18/20 daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no IK „Alses” (lēmums Nr.778)

53. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Preatore” (lēmums Nr.779)

54. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no R.P. (lēmums Nr.780)

55. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit. 6 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no L.B.

56. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit. 7 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no J.D. (lēmums Nr.781)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis noņem no izskatīšanas jautājumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit. 6 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no L.B., jo ir saņemts L.B. iesniegums par īres maksas parāda daļas samaksu un lūgumu vienoties par pārējā parāda samaksas termiņiem.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, V.Maksimovs, A.Ābelītis), „pret”- nav, „atturas”- 4 (I.Blaua, M.Vorobjova, R.Ražuks, Z.Starks), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabalu Jūrmalā, „Sloka 7111”un „Sloka 7121”nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe””.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3313”daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no biedrības „Latvijas ūdens motociklu sporta klubs”.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 18/20 daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no IK „Alses”.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Preatore”.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no R.P.

6. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit. 7 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no J.D.

57. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.336 „Par 0,0209 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu” un 2007.gada 24.jūlija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/805 (lēmums Nr.782)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, V.Maksimovs, A.Ābelītis, I.Blaua, R.Ražuks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.336 „Par 0,0209 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu” un 2007.gada 24.jūlija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/805.

Sēde slēgta plkst.14.15

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 2.decembrī plkst.10.00

G.Truksnis paziņo, ka 2010.gada 12.novembrī plkst.12.00.

tiek sasaukta domes ārkārtas sēde.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 17.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF