Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 50

protokols Nr. 22, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs 2010.gadam saskaņā ar 1., 2 un 3.pielikumiem, attiecīgi precizējot 11.,13., 15. un 17. pielikumus 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

2. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 10168 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 10168 novirzot Slokas pamatskolai projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 2240;

09.210.1210 Ls 540;

09.210.2231 Ls 52;

09.210.2311 Ls 428;

09.210.2312 Ls 240;

09.210.2322 Ls 70;

09.210.2351 Ls 221;

09.210.2352 Ls 179;

09.210.5233 Ls 135;

09.210.5238 Ls 190;

09.210.6242 Ls 5873.

3. Samazināt 2010.gadā Jūrmalas pilsētas domei plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 743, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 743 novirzot dalībai tūrisma darba semināros un ārvalstu tūrisma aģentu uzņemšanai, attiecīgi precizējot 11.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.730.7712

Ls 500

Programma „Tūrisma un ārējo skaru nodaļa”

mērķim „Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija)

04.730.2231

Ls 243

Programma „Tūrisma un ārējo skaru nodaļa”

mērķim „Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā, Golden Hummer pasākuma atbalstīšana”.

4. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/371 veiktās izmaiņas, t.sk.:

4.1. sākumskolai „Ābelīte” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 Ls -304;

09.210.1119 Ls 304;

4.2. pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221 Ls -200;

09.100.1119 Ls 200;

4.3. pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221 Ls -100;

09.100.1119 Ls 100;

4.4. pirmsskolas izglītības iestādei „Madara” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221 Ls -250;

09.100.1149 Ls -32;

09.100.1119 Ls 282;

4.5. pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221 Ls -200;

09.100.1119 Ls 200;

4.6. pirmsskolas izglītības iestādei „Mārīte” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221 Ls -188;

09.100.1119 Ls 188;

4.7. pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221 Ls -200;

09.100.1119 Ls 200;

4.8. pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -700;

09.100.1210 Ls 700.

5. Palielināt 2010.gadā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības par Ls 5622 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 5622 Jūrmalas Valsts ģimnāzijai projekta „To – Gather” radošās konferences „Daudzpusīgās inteliģences identitāte” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 1000;

09.210.2231 Ls 3137;

09.210.2279 Ls 700;

09.210.2239 Ls 100;

09.210.2219 Ls 25;

09.210.2311 Ls 200;

09.210.2355 Ls 105;

09.210.2322 Ls 135;

09.210.2390 Ls 220.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 19.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.50

(protokols Nr.22, 6.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas pilsētas dome

LV84PARX0002484572001

04.730.2264

1

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos

Mērķis: Dalība tūrisma izstādē Rīgā, Latvijā – Balttour

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija no iekārtu nomas izdevumiem

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2122

352

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija)

Paskaidrojums: dalībai darba semināros Krievijas reģiona pilsētās

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2239

350

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Jūrmalas card/kartes ieviešana

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no kartes ieviešanas izdevumiem

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2279

6

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos

Mērķis: Dalība tūrisma izstādē Rīgā, Latvijā – Balttour

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija no pārējo pakalpojumu izdevumiem

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.7712

22

Programma: Dalības maksas

Mērķis: Dalības maksa ECAD (Eiropas pilsētu kustība pret narkotikām)

Paskaidrojums: dalības apmaksai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2219

17

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Jūrmalas informācijas, pasākumu bukletu ievietošana laikrakstos un žurnālos un izplatīšana, kā arī caur Latvijas pastu

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija no pārējo sakaru pakalpojumiem

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2275

306

Mērķis: Rezerve sportam

Paskaidrojums : sporta pasākumu apmaksai

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2390

6

Programma: Ūdensslēpošana

Mērķis: Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts "Jūrmalas Domes kauss "

Paskaidrojums : balvu iegādei

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2279

1700

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Adidas 3:3, Dzintari.

Paskaidrojums : Līdzekļu ekonomija no pasākuma Adidas 3:3 organizēšanas izdevumiem

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2279

1700

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi.

Mērķis: Sporta spēles

Paskaidrojums : līdzfinansējuma līguma apmaksai

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2235

300

Programma: Citi

Mērķis: Kursu, semināru un konferenču apmaksai.

Paskaidrojums : dalības apmaksai semināros un konferencēs

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

06.600.2279

125

Mērķis: Kadastrālā uzmērīšana objektiem, kas ierakstāmi Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija no kadastrālās uzmērīšanas izdevumiem

(13.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

06.600.2276

125

Mērķis: Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem

Paskaidrojums: zvērināta notāra pakalpojumiem

(13.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.1150

46

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: zinātniskā konference „Darbs ar talantīgiem bērniem”

Līdzekļu ekonomija

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.1150

46

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: izglītības darbinieku augusta konference

Atalgojums fiziskajām personām

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.1210

12

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: zinātniskā konference „Darbs ar talantīgiem bērniem”

Līdzekļu ekonomija VSAOI

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.1210

12

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: izglītības darbinieku augusta konference

VSAOI

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2262

630

Programma: Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

Mērķis: X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku norise Rīgā

Līdzekļu ekonomija no transporta pakalpojumu izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2390

180

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: izglītības darbinieku augusta konference

Balvu iegādei

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2231

450

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: izglītības darbinieku augusta konference

Ēdināšanas pakalpojumu apmaksai

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

LV84PARX0002484572001

08.300.2239

3630

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbībai ar reģionālo TV, radio

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no pārējiem administratīvajiem izdevumiem

(16.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.300.5234

3630

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbībai ar reģionālo TV, radio

Paskaidrojums: DVD ierakstu izgatavošanai

(16.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

06.600.2263

960

Programma: Ar pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu saistīti izdevumi

Mērķis: Zemes noma no īpašnieka

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale

(12.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

06.600.2244

460

Programma: Ar pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu saistīti izdevumi

Mērķis: Ēku un telpu uzturēšana

Paskaidrojums: Komunālo izdevumu apmaksai Skolas ielā 34 (brīvais dzīvoklis)

(12.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

06.600.2279

500

Programma: Ar pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu saistīti izdevumi

Mērķis: Īpašumu vērtēšana, dokumentu sagatavošana

Paskaidrojums: nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20 tehniskā stāvokļa novērtēšana

(12.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

03.600.2311

2710

Programma: Caurlaižu nodevas iekasēšana

Līdzekļu ekonomija no vienreizējo čeku iegādes izdevumiem

03.600.2224

100

Programma: Caurlaižu nodevas iekasēšana

Atkritumu izvešanai

03.600.5239

2610

Programma: Caurlaižu nodevas iekasēšana

Detaļu iegādei caurlaižu aparātiem

LV57PARX0002484572002

06.600.2262

3178

Līdzekļu pārdale no transportlīdzekļu nomas izdevumiem

06.600.2224

378

Atkritumu izvešanai no Turaidas ielas 11

06.600.2243

2300

Iekārtu un inventāra tehniskās apkalpošanas apmaksai

06.600.2312

500

Domes reorganizācijas rezultātā papildus nepieciešams spiedogiem un zīmogiem

Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” rekonstrukcija”

LV67TREL980037A130000

09.100.5240

405

Līdzekļu pārdale no nepabeigtās būvniecības izdevumiem

09.100.2279

405

P.i.i. „Katrīna” ēkas apdrošināšanas izdevumiem

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

LV81PARX0002484572055

Projekts „Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā”

07.320.2241

111

Līdzekļu ekonomija no telpu remonta izdevumiem

07.320.2312

226

Projekta ietvaros inventāra iegādei: eļļas kalorifers, mobilais telefons un karte, ledusskapis, elektriskā tējkanna

07.320.2244

176

Līdzekļu ekonomija no telpu uzturēšanas izdevumiem

07.320.2341

156

Projekta ietvaros medikamentu un medicīniskā aprīkojuma iegādei (sertificētas mērglāzes)

07.320.5239

95

Līdzekļu ekonomija no pamatlīdzekļu iegādēm

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.1119

1300

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba algām

09.210.1221

1300

Atlaišanas pabalstu un slimības lapu izmaksām

Sākumskola „Taurenītis”

09.210.2244

150

Līdzekļu pārdale no telpu uzturēšanas izdevumiem

09.210.2242

150

A/m Mazda 323 tehniskās pamatpārbaudes apmaksai, atkārtotas pārbaudes veikšanai un konstatēto bojājumu novēršanai (04.08.2010.g. CSDD protokols)

Pumpuru vidusskola

09.210.1141

164

Līdzekļu ekonomija no atlīdzības par nakts darbu sargiem

09.210.1119

164

Papildus mēneša amatalgām

09.210.1210

480

Līdzekļu ekonomija no VSAOI, jo strādājošiem pensionāriem mazāka likme

09.210.1221

480

Slimības pabalstu izmaksām

PI „Sprīdītis”

10.700.2245

131

Tā kā tika piemērotas atlaides apdrošināšanas polisēm, līdzekļu ekonomija

10.700.2242

131

Autotransporta tehniskajai apkopei

PA „Sociālās aprūpes centrs”

10.200.2367

200

Tehniska kļūda – kabatas naudas izmaksām

10.200.2368

200

Tehniska kļūda – personīgās higiēnas precēm

Majoru pamatskola

09.210.2244

1000

Tehniska kļūda – telpu uzturēšanas izdevumiem

09.210.2242

1000

Tehniska kļūda – transportlīdzekļa uzturēšana

P.i.i. „Lācītis”

09.100.5239

376

Līdzekļu ekonomija no elektriskās pannas iegādes izdevumiem

09.100.2312

376

Evakuācijas lampu nomaiņai, papildus galdu un krēslu iegādei grupās2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 19.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.50

(protokols Nr.22, 6.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas pilsētas dome

LV81PARX002484577002

04.730.2390

116

Mērķis: Afišas, ielūgumi (Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas), afišas vilcieniem

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija no afišu izdevumiem

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2390

116

Mērķis: Jūrmalas buklets (plēšamā karte, objekti, naktsmītnes) eng, de, lv, ru

Paskaidrojums: Jūrmalas kartes apmaksai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Slokas pamatskola

09.210.2221

390

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.2352

230

Tualetes papīrs 8 iepakojumi Ls 157;

Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi Ls 73

09.210.2279

70

Dalības maksa, lai skolā īstenotu praktiskās Junior Achievement – Latvija programmas skolēnu un skolotāju uzņēmējspēju un prasmju attīstīšanai 2010./2011.m.g.

09.210.2243

90

Kopētāju apkope 2 cet. x Ls 45

Pumpuru vidusskola

09.210.1119

762

Plānotais atalgojums netiks izmantots

09.210.2311

184

Papildus biroja preču iegādei

09.210.1210

184

VSAOI netiks izmantots

09.210.2312

523

Parāda maksājums par 14.12.2009. saņemtajām vertikālajām žalūzijām (apmaksas termiņš 14.09.2010.)

09.210.2322

87

Degvielas apmaksai (skolēnu brauciens uz Ventspili ar domes autobusus)

09.210.5232

152

Parāda maksājums par 14.12.2009. saņemtajām romiešu veida žalūzijām (apmaksas termiņš 14.09.2010.)

21.3.9.9.

946

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem netiks iekasēti sākotnēji plānotajā apjomā

21.3.8.1.

946

Ieņēmumi par telpu nomu ir iekasēti vairāk kā sākotnēji plānots3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 19.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.50

(protokols Nr.22, 6.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju Valsts budžeta transfertu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Valsts budžeta transferti

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

( VFK.EKK )

( VFK.EKK )

P.i.i. „Madara”

09.100.1210

150

Ekonomija no VSAOI pēc līdzekļu precizēšanas

09.100.1119

150

Darbinieku algām

P.i.i. „Saulīte”

09.100.1210

100

Ekonomija no VSAOI pēc līdzekļu precizēšanas

09.100.1119

100

Darbinieku algām

P.i.i. „Mārīte”

09.100.1210

100

Ekonomija no VSAOI pēc līdzekļu precizēšanas

09.100.1119

100

Darbinieku algām

P.i.i. „Lācītis”

09.100.1210

30

Ekonomija no VSAOI pēc līdzekļu precizēšanas

09.100.1119

30

Darbinieku algām

P.i.i. „Bitīte”

09.100.1210

90

Ekonomija no VSAOI pēc līdzekļu precizēšanas

09.100.1119

90

Darbinieku algām


Lejupielāde: DOC un PDF