Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 28.novembra 33.nolikumu

2011.gada 21.jūlijāNr. 14

protokols Nr. 13, 11. punkts

Jūrmalas pilsētas domes
Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums

I Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (turpmāk tekstā – nodaļa) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas nodrošina pilsētas ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu, inženierbūvju būvniecības ieceres, projektēšanas un inženierizpētes jautājumu uzraudzību atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar šo nolikumu.

2. Savā darbībā nodaļa ir pakļauta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos.

3. Nodaļa veic darbību, ievērojot Latvijas Republikas Ģeotelpiskās informācijas likumu, Būvniecības likumu, Meliorācijas likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta Vispārīgos būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un saistošos noteikumus.

4. Nodaļu izveido un likvidē un nodaļas darbinieku skaitu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

II Nodaļas funkcijas, tiesības un atbildība

5. Nodaļas galvenās funkcijas:

5.1. Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”;

5.2. Aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojuma plānus, nodrošina pašvaldības ģeodēziskā tīkla un meliorācijas sistēmu, dambju, krasta nostiprinājumu kadastra datu iesniegšanu reģistrācijai un aktualizēšanu valsts sabiedrībai „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un VZD Kadastra daļai. Izsniedz inženierkomunikāciju piesaistes, apkopo inženierģeoloģisko informāciju. Nodrošina inženierbūvju kartogrāfiskā materiāla aktualizāciju Pilsētplānošanas nodaļas vajadzībām;

5.3. Veic pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu;

5.4. Pēc būvinspektora pieprasījuma veic būvobjektu būvniecības darbu ģeodēzisko kontroles uzmērīšanu;

5.5. Piedalās rakšanas darbu komisijas darbā, uztur izsniegto rakšanas darbu atļauju un ar to saistīto dokumentu datu bāzi;

5.6. Gatavo inženierbūvju plānošanas uzdevumus vai atzinumus izskatīšanai būvvaldē pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem saistībā ar inženierbūvju, komunikāciju un meliorācijas sistēmu būvniecības iecerēm;

5.7. Izvērtē un skaņo detālplānojumu, arhitektūras un inženierbūvju skiču un tehniskos (t.sk. vienkāršotos) projektus, skaņo zemes ierīcības un meliorācijas sistēmu projektus, piedalās un organizē apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu saistībā ar infrastruktūras objektiem un to aizsargjoslām atbilstoši domes lēmumiem;

5.8. Izsniedz izziņas par būvobjektu infrastruktūras izbūves ģeodēzisko atbilstību akceptētiem projektiem un izsniegtajām atļaujām, izsniedz izziņas par apgrūtinājumiem, kontrolē to iezīmēšanu apgrūtinājumu un topogrāfiskajos plānos;

5.9. Gatavo domes lēmumu projektus par infrastruktūras objektu būvniecību, to sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un rezultātu apstiprināšanu;

5.10. Piedalās konkursu un izsoļu organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā infrastruktūras objektiem, kuri tiek pilnībā vai daļēji finansēti no pašvaldības budžeta.

6. Nodaļas tiesības:

6.1. Nodaļai atbilstīgi savai kompetencei ir tiesības:

6.1.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darbībai nepieciešamo informāciju no fiziskām un juridiskām personām;

6.1.2. sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un gadījumos.

III Nodaļas struktūra un darba organizācija

7. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas dome.

8. Nodaļas vadītājs:

8.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu;

8.2. iesniedz priekšlikumus domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos par nodaļas darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no tā;

8.3. bez īpašas pilnvaras pārstāv nodaļu tās kompetences jautājumos;

8.4. sniedz ziņojumus par nodaļas darbību Jūrmalas pilsētas domei pēc tās pieprasījuma;

8.5. atbild par nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un nodaļas nolikuma prasībām;

8.6. atbild par pašvaldības saistošo dokumentu sagatavošanu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos un to atbilstību plānošanas dokumentiem;

8.7. nodrošina nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu.

9. Veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši nodaļas uzdevumiem nosaka nodaļas vadītājs.

10. Nodaļas vadītājam jābūt ar augstāko inženiertehnisko izglītību un vismaz 5 gadu darba stāžu nozarē.

11. Nodaļas darbiniekiem jā būt atbilstošai speciālai izglītībai, kā arī profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, ja to attiecīgajai profesijai vai amatam nosaka likumi vai citi normatīvie akti.

12. Ar teritorijas plānošanu, projektēšanu, zemes ierīcību un būvniecību saistītu uzņēmējdarbību (tostarp individuālo darbu) Jūrmalas pilsētas teritorijā nodaļas darbinieki veic tikai pēc pašvaldības pasūtījuma.

13. Nodaļas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

14. Nodaļu finansē no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta atbilstoši domes apstiprinātajam budžetam.

15. Nolikums stājas spēkā ar 2011.gada 22.augustu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF