Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 2.nolikumu

2011.gada 20.oktobrīNr. 16

protokols Nr. 18, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12
„Pumpuru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 9.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums”.

1. Izteikt nolikuma 1. punktu šādā redakcijā:

„1. Pumpuru vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta skola izglītības programmu īstenošanai.”

2. Izteikt nolikuma 4. punktu šādā redakcijā:

„4. Skolai ir juridiskas personas tiesības, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, ir norēķinu konti bankā, noteikta parauga veidlapas. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo.”

3. Svītrot nolikuma 5., 6.punktus.

4. Izteikt nolikuma 9. punktu šādā redakcijā:

„9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība un audzināšana.”

5. Izteikt nolikuma 10.2.punktu šādā redakcijā:

„10.2. nodrošināt katra izglītojamā ( turpmāk tekstā – skolēna) spējām atbilstošu obligāto izglītību.”

6. Papildināt nolikuma 10.8.punktu šādā redakcijā:

„10.8. sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem skolēniem.”

7. Izteikt nolikuma 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Skola īsteno:

12.1. pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111;

12.2. vispārējās pamatizglītības programmu – kods 21011111;

12.3. pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – kods 21013111;

12.4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – kods 31011011;

12.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu – kods 31013011;

12.6. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā programma – kods 31014011.”

8. Izteikt nolikuma 16.punktu šādā redakcijā:

„16. atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.”

9. Izteikt nolikuma 23.punktu šādā redakcijā:

„23. pirmsskolas izglītības grupu darbs tiek organizēts pēc licencētas programmas un skolas direktora apstiprināta grafika, kas iekļauj mācību apakšgrupu nodarbības, individuālo darbu, interešu izglītību un organizētu brīvo laiku.”

10. Izteikt nolikuma 41.punktu šādā redakcijā:

„41. pēc pirmsskolas izglītības programmas apgūšanas bērns saņem izziņu par pirmskolas izglītības programmas apguvi iesniegšanai skolā, kurā bērns turpinās izglītību.”

11. Izteikt nolikuma 74.punktu šādā redakcijā:

„74. skolotāja darba samaksu un piemaksu algai saskaņā ar valsts izdotajiem normatīvajiem dokumentiem.”

12. Izteikt nolikuma 75.punkta 75.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

„75.4. pirmsskolas izglītības pedagogu, pedagoga palīgu darba algas.”

13. Izteikt nolikuma 77.punktu šādā redakcijā:

„77. piemaksu pie skolotāja darba algas sadales kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvie dokumenti.”

14. Papildināt skolas nolikumu ar XV sadaļu šādā redakcijā:

„XV Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi.

91. Skola kārto skolas dokumentāciju un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

92. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.

93. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

94. Kavējumu uzskaiti klasē veic klases audzinātājs/a, katru dienu ziņas iesniedzot skolas sociālajam pedagogam. Kārtību kavējumu uzskaitei reglamentā Valsts normatīvie akti.

95. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējās kārtības noteikumi, kurus apstiprina direktors/e un saskaņo ar skolas padomi.

96. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skolā nodrošina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF