Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 23.nolikumu

2011.gada 20.oktobrīNr. 17

protokols Nr. 18, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4
„Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”, nolikuma 12.punktu izteikt šādā redakcijā:

„12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

12.1. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu. Kods 11011111;

12.2. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Kods 11013111;

12.3. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 11015611.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis