Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 28.nolikumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 14.nolikumu
Konsolidēts ar domes 2013.gada 28.novembra 29.nolikumu
Konsolidēts ar domes 2013.gada 17.oktobra 27.nolikumu
Konsolidēts ar domes 2013.gada 20.jūnija 13.nolikumu
Konsolidēts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu
Konsolidēts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu
Konsolidēts ar domes 2012.gada 7.jūnija 7.nolikumu

2011.gada 15.decembrīNr. 21

protokols Nr. 24, 6. punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

INSTITŪCIJU AMATPERSONU UN DARBINIEKU

ATLĪDZĪBAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu,
likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”,
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu,
kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075
„Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Lai ieviestu vienotu darbinieku atlīdzības kārtību Jūrmalas pašvaldībā ar mērķi veicināt darbinieku skaita (darba vietu) vadību, attīstību un Darbinieku motivāciju pašvaldības funkciju realizēšanai, ir izstrādāts Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (turpmāk - Nolikums), kurš nosaka Jūrmalas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības izpilddirektora un Domes apstiprinātā darbinieku skaita (darba vietu) saraksta (administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu, t.sk. aģentūru) darbinieku darba samaksas sistēmu (turpmāk – Darbinieki), kā arī atlīdzības noteikšanas kārtību par deputāta pienākumu pildīšanu. Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

1.1.1Uz izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem attiecas tikai šī nolikuma 8.1., 8.1.1, 8.1.2, 8.2., 8.3., 8.4.punkts un 9.2.punkts. Papildināts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

1.2. Atlīdzību šī Nolikuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa Nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas un prēmijas. Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un citi šajā nolikumā noteiktie izdevumi par amata (darba) pienākumu pildīšanu.

1.3. Mēnešalgas apmēru norāda Darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un Darbinieku. Mēnešalgas apmēra izmaiņu gadījumā Darba līgumā izdara attiecīgus grozījumus, kurus noformē rakstveidā un paraksta abas līgumslēdzēju puses.

1.4. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, izņemot finanšu komitejas, ir algoti amati Domē. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 13.nolikumu

1.5. Amatu klasificēšanai pašvaldībā ar Domes rīkojumu tiek izveidota darba grupa, kurai pašvaldības iestāžu, Domes struktūrvienību vadītāji iesniedz priekšlikumus amatam atbilstošās saimes (apakšsaimes) un līmeņa noteikšanai. Saskaņā ar Darba grupas atzinumu tiek noteikta konkrētā amata saime (apakšsaime) un līmenis, kuru apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Jauna amata izveidošanas gadījumā darba grupa sniedz priekšlikumu Domei par amatalgas likmi. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu

2. JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES DEPUTĀTA, KURŠ IEŅEM ALGOTU AMATU DOMĒ, MĒNEŠALGA

2.1. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos (t.i., ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu 3,64. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos latos. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu

2.2. Domes priekšsēdētāja vietniekiem mēnešalga tiek noteikta, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos (t.i., ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu 3,2. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos latos. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu

2.3. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem, izņemot finanšu komitejas, mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos (t.i., ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu 2,55. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos latos. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 13.nolikumu

2.4. Pašvaldības domes deputāts, kurš ieņem algotu amatu domē un vienlaikus pilda citus amata (darba) pienākumus, kas uzskatāmi par papildu darbu pašvaldībā, saņem pēc izvēles, iesniedzot iesniegumu Domē, attiecīgi vienu no mēnešalgām un piemaksu pie mēnešalgas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteikumiem.

3. JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES DEPUTĀTA,

KURŠ NEIEŅEM ALGOTU AMATU DOMĒ, MĒNEŠALGA

3.1. Jūrmalas pilsētas domes deputātam par deputāta pienākumu pildīšanu mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, nosakot darba stundas likmi Ls 14,22 apmērā. Maksimālais stundu skaits, par kuru deputāts var saņemt atlīdzību, ir ne vairāk par 40 stundām mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 13.nolikumu

Noteikt, ka kopējais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos (t.i., ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu 1,2 Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 13.nolikumu.

3.2. Svītrots ar domes 2013.gada 20.jūnija 13.nolikumu

3.3. Domes deputātu darba laiks tiek apmaksāts, veicot šādus pienākumus:

3.3.1. piedalīšanās deputātu komitejās, domes sēdēs;

3.3.2. veicot citus pienākumus, kuri saistīti ar deputāta pienākumu pildīšanu, saskaņā ar deputāta iesniegtajām ziņām, atbilstoši likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” III. nodaļā noteiktajam.

3.4. Domes deputātu darba laika uzskaiti veic Personāla nodaļa atbilstoši:

3.4.1. Administratīvās nodaļas iesniegtajai uzskaitei par 3.3.1.punktā noteiktajiem pienākumiem;

3.4.2.deputātu iesniegtajām ziņām par 3.3.2.punktā noteiktajiem pienākumiem saskaņā ar 5.pielikumu.

3.5. Pašvaldības domes deputāts, kurš ieņem algotu amatu domē un vienlaikus pilda citus amata (darba) pienākumus, kas uzskatāmi par papildu darbu pašvaldībā, saņem pēc izvēles, iesniedzot iesniegumu Domē, attiecīgi vienu no mēnešalgām un piemaksu pie mēnešalgas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteikumiem.

4. PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA un IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA MĒNEŠALGA Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 27.nolikumu

4.1. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalga tiek noteikta atbilstoši amatu saimei (apakšsaimei), līmenim mēnešalgu skalai.

4.2. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalga nedrīkst pārsniegt Domes priekšsēdētāja mēnešalgu normatīvajos aktos un šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā.”

5.DARBINIEKU MĒNEŠALGA

5.1. Darbinieku mēnešalgas tiek noteiktas, pamatojoties uz spēkā esošo pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu, atbilstoši amatu saimei (apakšsaimei), līmenim, mēnešalgu skalai un darbinieku vērtēšanas rezultātiem. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu

5.2. Atbilstoši Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.pantam un 2010.gada 30.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību amatu katalogs” 23.punktam Darbinieku mēnešalgu nosaka un ikgadēju vērtēšanu organizē Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Darbinieku vērtēšanai Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors izmanto pašvaldības iestādes, struktūrvienības vadītāju aizpildītās anketas (2.pielikums).

Vērtēšanas dokumentu uzglabāšanu un vērtēšanas tehnisko nodrošināšanu veic Personāla nodaļa.

5.3. Pamatojoties uz amata vienībai noteikto amata saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un amatalgu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu (turpmāk – Mēnešalgu skala) (1.pielikums).

Mēnešalgu skalai ir indikatīvs raksturs un tā var tikt papildināta, izstrādājot attiecīgu metodiku.

5.4. Ņemot vērā amatu ieņemošā Darbinieka izglītību un darba pieredzi, atbilstoši Mēnešalgu skalai katram Darbiniekam tiek noteikta kvalifikācijas pakāpe, šādi:

5.4.1. Pirmā kvalifikācijas pakāpe tiek noteikta Darbiniekam, ja viņa izglītība atbilst profesiju klasifikatorā noteiktajam amata kvalifikācijas pamatprasību izglītības līmenim, bet darba pieredze pašvaldības darbā, vai tādā pat amatā citās valsts vai privātās organizācijās ir mazāka par trīs gadiem.

5.4.2. Otrā kvalifikācijas pakāpe tiek noteikta Darbiniekam, ja viņa izglītība atbilst profesiju klasifikatorā noteiktajam amata kvalifikācijas pamatprasību izglītības līmenim, bet darba pieredze pašvaldības darbā, vai tādā pat amatā citās valsts vai privātās organizācijās ir no trīs līdz pieciem gadiem.

5.4.3. Trešā kvalifikācijas pakāpe tiek noteikta Darbiniekam, ja viņa izglītība atbilst profesiju klasifikatorā noteiktajam amata kvalifikācijas pamatprasību izglītības līmenim un darba pieredze pašvaldības darbā, vai tādā pat amatā citās valsts vai privātās organizācijās ir lielāka par pieciem gadiem.

5.4.4. Mēnešalgu skalā 1.-3.mēnešalgu grupām netiek ņemts vērā izglītības līmenis, bet tam ir jāatbilst profesiju klasifikatorā noteiktajam amata kvalifikācijas pamatprasību izglītības līmenim.

Ja līdz šī nolikuma pieņemšanai Darbinieks ir darba attiecībās ar pašvaldību, bet viņa izglītība neatbilst profesiju klasifikatorā noteiktajam amata kvalifikācijas pamatprasību izglītības līmenim, tad vērtēšanā pēc 5.4.punktā noteiktajiem kritērijiem tiek ņemta vērā tikai darba pieredze pašvaldības darbā, vai tādā pat amatā citās valsts vai privātās organizācijās.

5.5. Darbiniekam, saskaņā ar 5.4.punktu noteiktā, kvalifikācijas pakāpe tiek koriģēta, ņemot vērā Darbinieka vērtēšanas rezultātus šādi:

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors organizē Darbinieku vērtēšanu pamatojoties uz Darbinieku vērtēšanas anketu (2.pielikums), kuru iesniedzis pašvaldības iestādes, struktūrvienības vadītājs.

5.5.1.Ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 52-65, tad mēnešalgu skalā tiek noteikta mēnešalga, atbilstoši 5.4.punktam noteiktajai kvalifikācijas pakāpei,

5.5.2. Ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 40-51, tad mēnešalgu skalā tiek noteikta par vienu pakāpi zemāka mēnešalga, atbilstoši 5.4.punktam noteiktajai kvalifikācijas pakāpei,

5.5.3. Ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 13-39, tad tiek izvērtēta Darbinieka atbilstība ieņemamajam amatam.

5.6. Darbiniekiem Nolikumā noteiktajā kārtībā tiek noteikta mēnešalga piešķirtās kvalifikācijas pakāpes amplitūdā, ņemot vērā darbinieka vērtēšanas un Pašvaldības budžeta iespējas. Pašvaldības institūciju personāla ar noteiktajām mēnešalgām sarakstus (3.pielikums) apstiprina Domes priekšsēdētājs.

5.7. Darbiniekiem, kuriem piemēro summētā darba laika uzskaiti, stundas tarifa likmi nosaka, attiecīgajam amatam mēnešalgu skalā paredzēto amatalgu dalot ar 168.

5.8. Darbinieku amatus, kuriem piemēro stundas tarifa likmes darba samaksu, nosaka Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.

6.PIEMAKSAS

6.1. Piemaksas par nakts darbu, darbu brīvdienās un svētku dienās, Darbinieka aizvietošanu, vakantā amata pienākumu izpildi, personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti tiek noteiktas ar darba devēja rīkojumu Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un pašvaldības noteiktajā kārtībā iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu

6.2. Ja promesoša Darbinieka pienākumu izpildīšana turpinās ilgāk par vienu kalendāra mēnesi, Darbiniekam var tikt piemērota aizvietojamā Darbinieka amata mēnešalgu grupa un atbilstoša mēnešalga, par to noslēdzot attiecīgu vienošanos.

6.3. Piemaksu par papildus darbu, var noteikt ar darba devēja rīkojumu no pašvaldības institūcijas darba algas fonda ekonomijas apstiprinātā budžeta ietvaros (nepieciešamības gadījumā veicot budžeta grozījumus), ievērojot Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma nosacījumus.

6.4. Nolūkā nodrošināt kompetentāko Darbinieku, izņemot fiziskā darba veicējus, motivēšanu un ņemot vērā konkrētā Darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, šim Darbiniekam var noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 procentus no Darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā. Piemaksām var izlietot līdz 5% no iestādes mēnešalgas fonda apstiprinātā budžeta ietvaros.

6.5. Ja Domes priekšsēdētāja vietnieks vada kādu no deputātu komitejām, tad viņam tiek noteikta ikmēneša piemaksa par papildus darbu 20 apmērā no priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas.

6.6. Domes deputātiem, kuri ieņem algotu amatu Domē nav tiesību uz piemaksām par nakts darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās.

6.7. Domes deputātiem netiek izmaksātas piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

6.8. Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijās nodarbinātajiem Darbiniekiem 6.4. punktā minēto piemaksu nosaka sekojošā kārtībā:

6.8.1. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti var noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ar rīkojumu, piemērojot šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos kritērijus.

6.8.2.Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju Darbiniekiem ar darba devēja rīkojumu, pamatojoties uz konkrētā Darbinieka novērtējumu, kuru organizē Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, pamatojoties uz iestādes, struktūrvienības vadītāja iesniegto Darbinieka darbības un tās rezultātu novērtējumu (4.pielikums), piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti var noteikt attiecīgās Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas budžeta ietvaros.

6.9. Punktā 6.4. minētās piemaksas ir tiesīgi saņemt tikai tie darbinieki, kuri 6.8.punktā noteiktajā vērtēšanā visos vērtēšanas kritērijos ir saņēmuši D un E līmeņus.

6.10. Darbiniekam speciālās piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kuri saistīti ar amata (darba) specifiku, kā arī to Darbinieku sarakstu, kurām šādas piemaksas pienākas, un šo piemaksu apmēru nosaka pašvaldības dome ar priekšsēdētāja rīkojumu. Piemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) Ministru kabineta noteikto speciālo piemaksu apmēru.

7.PRĒMIJAS UN NAUDAS BALVAS

7.1. Darbinieki ir tiesīgi saņemt prēmiju saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, vai citas prēmijas tikai V alsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un pašvaldības noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā Pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Konkrēto prēmijas apmēru katram darbiniekam nosaka ar darba devēja rīkojumu. Izpilddirektoram prēmijas apmēru nosaka ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu. Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

7.1.1Prēmiju var izmaksāt reizi gadā saskaņā ar Darbinieka darba izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā (saskaņā ar 2.pielikumu). Prēmijas apmērs tiek noteikts:

1) 75% no mēnešalgas – ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 57-65;

2) 50% no mēnešalgas – ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 52-56;

3) prēmiju nepiešķir, ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 51 un mazāk. Papildināts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

7.1.2 Prēmiju var samazināt vai nepiešķirt par šādiem pārkāpumiem:

1) darba kārtības noteikumu neievērošana;

2) darba pienākumu nekvalitatīva izpilde;

3) necienīga vai neiecietīga izturēšanās pret apmeklētājiem, darba kolēģiem.

Par prēmijas nepiešķiršanu vai tās samazinājuma apmēru lemj darba devējs, ņemot vērā rīcībā esošu rakstisku informāciju par pārkāpuma faktu. Papildināts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

7.2. Domes deputātiem prēmijas netiek izmaksātas.

7.3. Darbinieki ir tiesīgi saņemt naudas balvu kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar Darbiniekam vai pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā Darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā tikai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un pašvaldības noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu

7.4. 7.3.punktā noteikto darbinieku darbības un rezultātu izvērtējumu saskaņā ar 4. pielikumu veic: Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

7.4.1. Domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekiem Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, pamatojoties uz tiešā vadītāja iesniegto vērtējumu,

7.4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Domes priekšsēdētājs,

7.4.3. pašvaldības iestāžu un Domes struktūrvienību vadītājiem Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

7.5. Konkrēto naudas balvas apmēru, ņemot vērā darbinieka darbības un rezultātu novērtējumu, katram darbiniekam nosaka:

7.5.1. Domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekiem ar darba devēja rīkojumu, atbilstoši noteiktajam Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vērtējumam,

7.5.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors ar rīkojumu attiecībā uz šo noteikumu 2.daļā minētajām amatpersonām, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu,

7.5.3. Jūrmalas pilsētas izpilddirektoram Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.

7.5.4. iestāžu vadītājiem ar darba devēja rīkojumu.

7.6. Naudas balvu vai prēmiju var piešķirt Darbiniekam, kurš nostrādājis Jūrmalas pilsētas domes institūcijā (iestādē, struktūrvienībā) ne mazāk kā vienu gadu pamatdarba vietā (darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa).

7.6.1. Par valsts vai pašvaldībai īpašu svarīgu sasniegumu (notikumu) naudas balvu vai prēmiju Darbiniekam var piešķirt ar Domes lēmumu, pamatojoties uz Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītāja iesniegumu, nepiemērojot 7.6.punktā noteikto. Papildināts ar domes 2013.gada 28.novembra 29.nolikumu

7.7. Iesniegumu ar lūgumu izmaksāt naudas balvas Darbiniekiem par konkrētu Darbiniekam vai valsts vai pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā konkrētā Darbinieka ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, aizpildot Darbinieka vērtēšanas anketu saskaņā ar 4. pielikumu, iestādes, struktūrvienības vadītājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

7.8. Naudas balvas piešķir sakarā ar Darbiniekam vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā Darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā: Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

- pašvaldības sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos,

- pašvaldības organizēti plaša mēroga pasākumi,

- pašvaldībai vai pašvaldības institūcijai nozīmīga gadadiena,

- pašvaldības vai pašvaldības iestādes, struktūrvienības sasniegumi valsts nozares politikas veidošanā,

- ieguldījums pašvaldības stratēģisko mērķu sasniegšanā,

- valsts institūcijas vai pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana,

- valsts svētki (Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena).

- darba attiecību pārtraukšana sakarā ar aiziešanu pensijā, ja Darbinieks Jūrmalas pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus;

- darba jubileja, nostrādājot nepārtrauktās darba attiecībās ar Jūrmalas pašvaldību 15, 20, 25 utt. gadus;

- personīgā dzīves jubileja 50, 60 gadu vecumu sasniedzot, ja Darbinieks Jūrmalas pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus.

8.PABALSTI

8.1. Darbinieki ir tiesīgi saņemt pabalstus (atvaļināšanas vai atlaišanas pabalsts, pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi) tikai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā.

8.1.1 Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Papildināts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

8.1.2 Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies Darbinieka apbedīšanu, izmaksā vienreizēju pabalstu Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā kārtībā. Papildināts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

8.2. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros pašvaldības noteiktajā kārtībā Darbiniekiem, kuri strādā pamatdarba vietā (darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa), var izmaksāt pabalstu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā apjomā vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu pašvaldībā, darba izpildes rezultātus un kvalitāti. Konkrēto pabalsta apmēru nosaka ar darba devēja rīkojumu.

8.3. Darbinieks var saņemt atvaļinājuma pabalstu vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā Darbinieka nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā:

8.3.1. 45 (četrdesmit pieci) procentu apmērā no mēnešalgas, ja Darbinieks pašvaldības institūcijā bijis nepārtraukti nodarbināts no viena gada līdz pieciem gadiem; Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

8.3.2. 50 (piecdesmit) procentu apmērā no mēnešalgas, ja Darbinieks pašvaldības institūcijā bijis nepārtraukti nodarbināts vairāk par pieciem gadiem. Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

8.4. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot darba attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

8.5. Noteikt, ka atvaļinājuma pabalstu Domes algotām amatpersonām izmaksā 25% apmērā no mēnešalgas, pamatojoties uz iesniegumu reizi gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā.

8.6. Domes izpilddirektoram atvaļinājuma pabalstu piešķir Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu, atbilstoši 8.3.punktā noteiktajam.

9. KOMPENSĀCIJAS UN APDROŠINĀŠANA

9.1. Darbinieku sociālās garantijas tiek nodrošinātas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” un citu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

9.2.Pašvaldības institūcija var apdrošināt Darbinieku veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem V alsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un pašvaldības noteiktajā kārtībā un apmērā.

9.3. Pašvaldības institūcija V alsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un pašvaldības noteiktajā kārtībā budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros , Darbiniekiem var kompensēt mācību izdevumus nepārsniedzot 30 procentus no gada mācību maksas.

10. ATVAĻINĀJUMI

10.1. Darbinieku atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar atvaļinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl V alsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likum ā nav noteikts citādi.

10.2. Darbiniekiem ar darba devēja rīkojumu piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām pašvaldības noteiktajā kārtībā.

10.3. Piešķirtā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un Darbinieks piešķirto papildatvaļinājumu nav izmantojis.

10.4. Mācību atvaļinājumu Darbiniekam piešķir Darba likumā un V alsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likum ā un pašvaldības noteiktajā kārtībā un apmērā.

11. DOMES IZVEIDOTO KOMISIJU LOCEKĻU UN SEKRETĀRU ATLĪDZĪBA

11.1. Pašvaldības finanšu līdzekļu ietvaros Domes izveidoto komisiju locekļi un sekretāri, kuri nestājas darba tiesiskajās attiecībās ar Domi vai pašvaldības institūciju, par darbu komisijas sēdēs var saņemt atlīdzību proporcionāli nostrādātajam laikam, nepārsniedzot 10 stundas mēnesī, saskaņā ar iesniegtajiem darba laika uzskaites sarakstiem. Mēneša atlīdzība tiek aprēķināta no vidējās darba samaksas apmēra, kas noapaļots pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,5.

11.2. Komisijas locekļu un sekretāru darba laika uzskaiti veic Personāla nodaļa, pamatojoties uz komisijas priekšsēdētāja iesniegtajiem darba laika uzskaites sarakstiem.

12.NOBEIGUMA JAUTĀJUMI

12.1. Visus jautājumus saistībā ar atlīdzību un darba attiecībām, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē V alsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums , Darba likums un citi saistošie normatīvi.

12.2. Nolikumā minētās normas 2011.gadā un 2012.gadā, un 2013.gadā var tikt piemērotas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar V alsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 27.nolikumu

12.3. Ja apstiprinātā budžeta ietvaros pašvaldības budžeta finansētā institūcija nevar izpildīt nolikumā noteiktās izmaksas, tā veic attiecīgus pasākumus šī nolikuma mērķu sasniegšanā, t.sk. mēnešalgu skalas attiecīgajā kvalifikācijas pakāpē esošajam Darbiniekam mēnešalga tiek samazināta par tik procentpunktiem, par cik budžetā apstiprinātais darba algas fonds ir nepietiekams pret aprēķināto, groza darba līguma nosacījumus (darba slodze, darba laiks u.c.), sniedz Domei priekšlikumus par institūcijas funkciju pārskatīšanu, kā arī darbinieku skaita izmaiņām u.tml.

12.4. Pašvaldības institūcijas ir tiesīgas sniegt priekšlikumus Darbiniekam noteiktās atlīdzības pārskatīšanai, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un citus pamatotus kritērijus.

12.5. 2011.gadā noteikt:

12.5.1. punktā 2.1. koeficientu 3,22

12.5.2. punktā 2.2. koeficientu 2,7

12.5.3. punktā 2.3. koeficientu 2,55

12.5.4. punktā 3.1. koeficientu 0,64,

12.5.5. punktā 3.2. koeficientu 1,2 ,

12.5.6. punktā 4.2. - 91

12.6. Līdz 2012.gada 31.jūlijam Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām iesniegt apstiprināšanai Nolikuma 9.2., 9.3., 10.4.punktos minētās kārtības. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 7.nolikumu

12.7. Noteikt, ka Darbinieku novērtēšana ir veicama līdz 2012.gada 1.novembrim, šajā laikā saglabājot Darbiniekam noteikto mēnešalgu (amata likmi) atbilstoši 2009.gada 3.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumam Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”. Jauna amata izveidošanas gadījumā, Darbiniekam vērtēšana pārbaudes laikā veicama piemērojot tikai 5.4.punktā noteiktos kritērijus. Pilna Darbinieka vērtēšana veicama beidzoties pārbaudes laikam. Novērtēšanas rezultātu piecu dienu laikā var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotai komisijai. Komisijas novērtējums nav apstrīdams. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 7.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.21

(protokols Nr.24, 6.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU MĒNEŠALAGU SKALA

Mēnešalgu

grupa

KVALIFIKĀCIJAS PAKĀPES

1.PAKĀPE

2.PAKĀPE

3.PAKĀPE

16.

-

-

1715 Ls

15.

-

-

1653 Ls

14.

-

-

1591 Ls

13.

698 Ls

900 Ls

1347 Ls

12.

527 Ls

 810 Ls

 1157 Ls

11.

467 Ls

 760 Ls

971 Ls

10.

403 Ls

 650 Ls

825 Ls

9.

358 Ls

 500 Ls

698 Ls

8.

302 Ls

 420 Ls

614 Ls

7.

270 Ls

 370 Ls

527 Ls

6.

240 Ls

 340 Ls

467 Ls

5.

230 Ls

 300 Ls

403 Ls

4.

220 Ls

 270 Ls

358 Ls

3.

215 Ls

 240 Ls

302 Ls

2.

205 Ls

 210 Ls

270 Ls

1.

200 Ls

 205 Ls

224 Ls2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.21

(protokols Nr.24, 6.punkts)

Darbinieka novērtēšanas anketa

_______________________________________________ darbinieka vārds, uzvārds

n.p.k.

Kritēriji / punkti

5

4

3

2

1

1

Profesionālas zināšanas.

(Cik pilnīgas ir darbinieka zināšanas savā darbā un ar to saistītās jomās)

2

Darba uzdevums.

(Cik centīgi strādā darbinieks un cik ilgs laiks viņam ir nepieciešams darba veikšanai)

3

Darba kvalitāte.

(Cik apjomīgi, rūpīgi un nekļūdīgi darbinieks veic savu darbu, vai iekļaujas noteikto termiņu robežās)

4

Rādītāji pie slodzes.

(Cik stipri darbinieka kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus ietekmē mainīgie darba apstākļi)

5

Uztveres spēja.

(Cik pilnīgi pareizi un ātri uztver uzdevumus, lietas būtību un jaunas situācijas un kā viņš tajās orientējas)

6

Darbs komandā/grupā.

(Cik labi darbinieks iekļaujas komandā/grupā. Cik viņš ir gatavs ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt komandas/grupas mērķu sasniegšanu)

7

Gatavība paaugstināt kvalifikāciju.

(Kādā mērā darbinieks ir gatavs apgūt jaunas zināšanas un pilnveidot spējas)

8

Iniciatīva.

(Kādā mērā darbinieks bez pamudinājuma uzņemas jaunus uzdevumus vai ir spējīgs attīstīt jaunas idejas vai rast iespējas uzdevumu atrisināšanai)

9

Spriešanas spējas.

(Kādas ir darbinieka spējas metodiski un secīgi domāt. Cik ātri un droši darbinieks var dot pamatotus spriedumus)

10

Spēja pieņemt lēmumus un gatavība nest atbildību.

(Kādā mērā darbinieks ir gatavs savas kompetences lokā bez kavēšanas pieņemt lēmumus un uzņemties par tiem atbildību)

11

Plānošana un sistemātika darba vietā.

(Kādā mērā darbinieks ir spējīgs savu uzdevumu realizāciju organizēt pēc to svarīguma, neatliekamības un mērķtiecības)

12

Disciplīna.

(Vai darba laikā darbinieks ir aizņemts tikai ar saviem darba uzdevumiem. Cik bieži ir attaisnojošu un neattaisnojošu iemeslu darba kavējumi)

13

Lojalitāte

(Vai iestādes intereses ir pirmajā vietā. Vai no sirds lepojas ar iestādi, kurā strādā, neatļaujas publiski to kritizēt)

KOPĀ

Pašvaldības iestādes, struktūrvienības vadītājs ………….…………………………..

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES IZPILDDIREKTORA GALĪGAIS VĒRTĒJUMS3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.21

(protokols Nr.24, 6.punkts)

Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 4.nolikumu

_______________________________________amatu saraksts

(pašvaldības institūcijas nosaukums)

uz 20___.gada ______________________________

Nr.

Vārds, uzvārds

Izglītība

Darba pieredze pašvaldības darbā, vai tādā pat amatā citā valsts vai privātā organizācijā

Darbinieku vērtēšanā iegūtais punktu skaits

Amata nosaukums

Amata saime

(apakšsaime), līmenis

Kods pēc profesiju klasifikatora

Amatalgas grupa

Kvalifikācijas pakāpe

Amatalga (Ls)

Darba slodze

Mēnešalga (Ls)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jūrmalas pilsētas ____________________________________________

(pašvaldības institūcijas vadītājs)4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.21

(protokols Nr.24, 6.punkts)

Darbinieka darbības un tās rezultātu novērtējums

Vērtēšanas skala A-E ir normālā sadalījuma skala, kur lielākajai daļai vērtējumu jāatrodas vidējā līmenī (C), kas atbilst vērtējumam „labi” un ir atbilstoši prasībām.

Darbinieka vārds, uzvārds:………………………………………………………………….

Darbinieka amats:……………………………………………………………………………

Iestāde/struktūrvienība: ……………………………………………………………………..

1. Amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (uzdevuma rezultāta atbilstība prasībām, regulārā veikuma apjoms, darba daudzuma saistība ar darba apstākļiem)

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Nepārtraukti kļūdās.

Reti izpilda noteiktos amata/ darba uzdevumus, nesasniedz noteikto standarta minimumu.

Bieži kļūdās. Ar grūtībām izpilda amata/ darba uzdevumus un standarta minimumu.

Izpilda amata/ darba uzdevumus atbilstošā kvalitātē un apjomā.

Konsekventi izpilda amata/ darba uzdevumus precīzi un pilnībā, mēdz izpildīt vairāk nekā prasīts.

Veic vairāk, nekā paredzēts amata/darba pienākumos ar izcilu kvalitāti un precizitāti. Darba kvalitātē un apjomā pārspēj citus.

2. Amata/ darba pienākumu veikšanas termiņu ievērošana (darba apjoma saistība ar darba veikšanas termiņu ievērošanu )

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Reti padara darbu laikā, neiekļaujas noteiktajā grafikā, ļoti lēns nevar paļauties, ka tiks sasniegts pat minimālais standarts.

Mēdz kavēt izpildes termiņus.

Darbu veic tam paredzētajā laikā.

Darbs vienmēr padarīts labi un precīzi, minimālā laikā.

Regulāri veic pienākumus un uzdevumu pirms laika.

3. Attieksme pret darba/amata pienākumiem (uzmanība pret pienākumiem – uzcītība, apzinība, godprātība)

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Attieksme negatīva, nevar paļauties uz darba rezultātiem.

Attieksme pavirša, darba rezultāti viduvēji.

Attieksme apmierinoša, parasti darbs tiek veikts pietiekoši apzinīgi un uzcītīgi.

Attieksme pozitīva. Darbs tiek veikts ar prieku, apzinīgi, pēc labākās sirdsapziņas.

Izcili uzcītīgs un apzinīgs, piemērs citiem.

4. Atbildība (prasme un vēlme pieņemt un izpildīt pienākumus un lēmumus)

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Nekad neuzņemas atbildību par veiktajiem pienākumiem.

Nevēlas uzņemties atbildību par veiktajiem pienākumiem, regulāri meklē palīdzību.

Parasti uzņemas atbildību par savu pienākumu izpildi,

reti lūdz palīdzību tiešo pienākumu veikšanā.

Regulāri uzņemas atbildību par savu pienākumu izpildi.

Ļoti atbildīgs.

5. Orientācija uz attīstību (darbību un īpašumu kopums, kas vērsts uz pašattīstību un darba efektivitātes paaugstināšanu)

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Nav tendences uz pašattīstību. Ilgā laika posmā veic vienu uzdevumu/pienākumu ar nemainīgu efektivitāti. Nav intereses par kvalifikācijas celšanu.

Pašattīstībai tiek pievērsta uzmanība tikai īpašas nepieciešamības gadījumā. Netiek izvirzīti mērķi efektivitātes paaugstināšanai.

Orientēts uz pašattīstību un savas papildus izglītības nodrošināšanu un darba efektivitātes paaugstināšanu

Prot noteikt attīstības mērķi, analizē mācību nepieciešamību. Apzinās sava darba saistību ar iestādes attīstību.

Nosaka paaugstinātu mērķi un nodrošina tā sasniegšanu. Apvieno sava darba efektivitāti ar iestādes attīstību.

6. Ārējo un iekšējo normatīvu aktu pārzināšana un ievērošana (amata/darba pienākumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sekošana normatīvo aktu izmaiņām un tūlītēja to piemērošana pienākumu veikšanā, iekšējo normatīvo aktu saskaņošana ar ārējo normatīvo aktu prasībām)

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Normatīvo aktu prasības nepārzina, neievēro vai ignorē.

Daļēji ievēro normatīvo aktu prasības, nav konsekvents, patstāvīgi neseko normatīvo aktu izmaiņām.

Parasti ievēro normatīvo aktu prasības, seko to izmaiņām.

Konsekventi ievēro normatīvo aktu prasības, seko to izmaiņām, ierosina iekšējo normatīvo aktu saskaņošanu ar ārējo normatīvo aktu prasībām.

Patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, piedalās ārējo normatīvo aktu izstrādāšanā

7. Komunikācijas prasmes (spēja pārliecināt citus pieņemt kādu uzskatu vai uzsākt darbību, spēja uzklausīt un pieņemt cita viedokli)

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Nespēj izteikt skaidri savas domas. Trūkst organizētības un pārliecināšanas spēju.

Spēj izteikt domas rutīnas lietās. Nelabprāt uzklausa cita viedokli.

Parasti izsaka domas skaidri un koncentrēti, uzklausa cita viedokli.

Konsekventi spēj izteikt domas un idejas skaidri, loģiski un pamatoti, labprāt uzklausa un pieņem cita viedokli.

Izcilas spējas komunicēt. Prot ietekmēt citas personas, izmantojot

argumentus, uzskates līdzekļus, darbības ar rīcībā esošo informāciju.

8. Daudzpusība (s pēja un vēlme vienlaikus darīt vairākus darbus, apgūt papildu pieredzi, iemaņas, veikt papildus uzdevumus)

Neapmierinoši

Vāji

Labi

Pārsniedz prasības

Izcili

A

B

C

D

E

Nevēlās un nespēj veikt citus pienākumus

Spēj nedaudz vairāk – tikai zemāk kvalificētus darbus savā jomā, bet parasti nav vēlēšanās tos darīt

Spēj pietiekami labi veikt dažādus savstarpēji saistītus uzdevumus/darbus un piekrīt veikt citus pienākumus

Kompetents savstarpēji saistītu uzdevumu veikšanā un labprāt veic citus pienākumus

Izcila erudīcija un spēja pieslēgties komplicētu problēmu risināšanā

REZULTĀTI:

A - …………………….

B - …………………….

C - …………………….

D - …………………….

E - …………………….

Prēmijas, naudas balvas, piemaksas apmērs (atzīmēt) :

 - maksimālais apmērs

 - 25% samazinājums

 - 50% samazinājums

 - 75% samazinājums

Novērtējumu veica:

(amats) (vārds, uzvārds)  (paraksts)5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.21

(protokols Nr.24, 6.punkts)

PĀRSKATS PAR DEPUTĀTA PIENĀKUMU PILDĪŠANU

20….gada ………………………. mēnesī.

n.p.k.

Deputāta pienākumi

Stundu skaits

1

Piedalīšanās domes lēmumu izpildes kontrolēšanā.

2

Iedzīvotāju sūdzību un iesniegumu izskatīšana un atbilžu sniegšana likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Tikšanās ar iedzīvotājiem.

KOPĀ

Deputāta vārds, uzvārds ________________________________________________

Paraksts  ________________________________________________

Datums _____________________