Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 6.janvārīNr. 14

protokols Nr. 1, 17. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā,
Kļavu ielā 14 nomas maksu

2004.gada 3.augustā ar F.Baranovska Jūrmalas pilsētas individuālo uzņēmumu „Madara” tika noslēgts zemesgabala Jūrmalā, *** (kadastra numurs ***, kopējā platība 800 m2) nomas līgums Nr.1.1-16.3/735 (2004.gada 4.oktobrī noslēgta vienošanās Nr.1.1-16.3/855) līdz 2014.gada 6.novembrim būves ar kadastra apzīmējumu *** uzturēšanai. Zemes nomas maksa noteikta 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Pēc Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības datiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara” parāds uz 2010.gada 20.decembri ir Ls 35319,23 (tai skaitā pamatparāds par zemes nomu – Ls 26532,73 un kavējuma nauda - Ls 8786,50).

2010.gada 6.decembrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara” iesniegums, lietas Nr.1.1-37/7451, ar lūgumu samazināt zemes nomas maksas apmēru un atbalstīt maksājumu par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim veikšanu līdz 2015.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara” (vienotais reģistrācijas numurs 52802000631) lūgumu samazināt zemesgabala Jūrmalā, *** (kadastra numurs ***) zemes nomas maksas apmēru.

2. Veikt grozījumus 2004.gada 3.augustā noslēgtā nekustama īpašuma Jūrmalā, *** nomas līgumā Nr.1.1-16.3/855:

2.1. Papildināt līguma 2.2.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Zemes nomas maksas parāds, kas izveidojies par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim tiek apmaksāts līdz 2011.gada 30.jūnijam. Papildus Nomnieks veic maksu par atlikto maksājumu 6% gadā no vēl neapmaksātās parāda daļas. Atliktā maksājuma procenti tiek aprēķināti no dienas, kad stājušies spēkā grozījumi nomas Līgumā. Atliktā maksājuma procentu apmaksa tiek veikta pēc esošā zemes nomas maksas parāda pilnas apmaksas, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā”.

2.2. Papildināt līguma 3.5.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nokavējuma nauda, kas tiek aprēķināta par laika periodu no 2007.gada 1.jūnija līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi nomas Līgumā, tiek apmaksāta trīsdesmit dienu laikā no nomas Līguma grozījumu parakstīšanas dienas”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot minētos līguma grozījumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF