Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 26.janvāra 9.lēmumu

2011.gada 20.janvārīNr. 15

protokols Nr. 2, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
investīciju plānu 2011.-2014.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu kā pamatu investīciju plānošanai 2011.-2014.gadā saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes investīciju projektu sekmīgai ieviešanai katram projektam veidot īpašu projektu ieviešanas vienību, kas tiktu izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

  3. Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāna 2011.-2014.gadam izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

  4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1065 „Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2009.-2012.gadam”.

Domes priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF