Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 24.septembra 455.lēmumu

2011.gada 20.janvārīNr. 19

protokols Nr. 2, 6. punkts

Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes apvienotās komitejas 2011.gada 18.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-63/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāju Vizmu Klāsoni slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem. Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē. Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.janvārī lēmumam Nr.19

(Protokols Nr.2, 6.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”

maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Mūzikas zāles telpas noma (97,3 m2)

1 stunda

7.35

2.

Grupas telpas noma (58,2 m2)

1 stunda

4.27

3.

Metodiskā kabineta telpas noma (18,3 m2)

1 stunda

2.07