Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 17.februārīNr. 94

protokols Nr. 4, 51. punkts

Par meliorācijas un lietus ūdens
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

Pamatojoties uz 2001.gada 19.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”, 2002.gada 2.janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” tika noslēgts pilnvarojuma līgums par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 18.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu kvalitatīvu apsaimniekošanu, pretplūdu pasākumu veiksmīgu realizēšanu un organizēšanu, kā arī lai nodrošinātu civilās aizsardzības pasākumus, kas ir vērsti uz plūdu novēršanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Pilnvarot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr.40003275333) apsaimniekot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās meliorācijas (notekgrāvji un caurtekas) sistēmas saskaņā ar meliorācijas shēmu (1.pielikums) un lietus ūdens kanalizācijas (akas, gūlijas un cauruļvadus) sistēmas saskaņā digitālo plānu (2.pielikums).

2. Noteikt, ka pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” lēmuma 1.punktā minēto sistēmu apsaimniekošanu veic atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajam finansējumam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai veikt grozījumus 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumā Nr.16 saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF