Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 28.jūnija 338.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 281.lēmumu

2011.gada 21.aprīlīNr. 173

protokols Nr. 8, 12. punkts

Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas
(Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikuma Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums” 66.2.punktu, Jūrmalas pilsētas Izglītības jautājumu komitejas 2011.gada 5.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 1.1-57/03 ) Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas direktoru A.Ļeonovu noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

5. No lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas skolu un pirmskolas iestāžu sporta grupas.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā laikrakstā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumu Nr.415 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.173

(protokols Nr.8, 12.punkts)

Jūrmalas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (latos)

PVN 22%

Kopā

(latos)

1. Ieejas biļetes uz sporta pasākumiem

1.1 Latvijas mēroga čempionāta virslīgas spēles

1.1.1

Pieaugušie

1 gb.

1.29

0.28

1.57

1.1.2

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1 gb.

0.69

0.15

0.84

1.2 Latvijas mēroga čempionāta I un II līgas futbola spēles

1.2.1

Pieaugušie

1 gb.

1.26

0.28

1.54

1.2.2

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1 gb.

0.68

0.15

0.83

1.3 Starptautiskā mēroga spēles

1.3.1

Pieaugušie

1 gb.

2.82

0.62

3.44

1.3.2

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1 gb.

1.52

0.33

1.85

 1.4 Ieejas biļete uz sporta pasākumu bērnam līdz 7. gadiem

1 gb.

0.00

0.00

0.00

2.Noma

2.1 Zaļais laukums (110mx66m)

2.1.1

Latvijas mēroga sacensības

1spēle

235.48

51.81

287.29

2.1.2

starptautiskā mēroga sacensības

1spēle

378.81

83.34

462.15

2.1.3

Treniņš

1spēle

223.07

49.08

272.15

2.2 Sintētiskais laukums (90mx58m)**

2.2.1

pieaugušie (viss laukums)

60 min.

44.88

9.87

54.75

2.2.2

pieaugušie (puse laukuma)

60 min.

22.44

4.94

27.38

2.2.3

pusaudži (viss laukums)

60 min.

25.64

5.64

31.28

2.2.4

pusaudži (puse laukuma)

60 min.

12.82

2.82

15.64

2.3 Vieglatlētikas arēna

2.3.1

Latvijas mēroga sacensības**

60 min.

114.15

25.11

139.26

2.3.2

starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

185.81

40.88

226.69

2.3.3

Treniņš

60 min.

36.43

7.65

44.08

2.3.4

1sektors

60 min.

6.07

1.34

7.41

2.4 Vieglatlētikas arēnas skrejceliņi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

0.00

0.00

0.00

2.5.

Ģērbtuves telpa

60 min.

3.18

0.67

3.85

2.6.

Nožogojuma barjera

1gb./diennaktī

1.16

0.26

1.42

2.7. Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 281.lēmumu

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** virs 8 stundām nedēļā - atlaide 40%


Lejupielāde: DOC un PDF