Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.aprīlīNr. 199

protokols Nr. 8, 40. punkts

Par grozījumiem 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Skolas ielā 44 (kadastra apzīmējums 1300 020 0707) sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3878 kv.m. Uz zemesgabala atrodas ēka (kadastra apzīmējums 1300 020 0707 001). Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 27.oktobra rīkojumu Nr.624 „Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā” 2010.gada 1.decembrī ar pieņemšanas nodošanas aktu nekustamais īpašums Jūrmalā, Skolas ielā 44 tika pārņemts pašvaldības īpašumā.

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Skolas ielā 40 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5068 kv.m un pamatceltnes (kadastra apzīmējums 1300 020 1801). Īpašuma tiesības Jūrmalā, Skolas ielā 40 uz zemesgabala 28/100 domājamām daļām ir nostiprinātas J.B., uz zemesgabala 72/100 domājamām daļām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, uz namīpašuma 14/24 domājamām daļām nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tirgus Kauguri”, uz namīpašuma 10/24 domājamām daļām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, lai nodrošinātu Jūrmalas pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsēta dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”, papildinot 2.pielikumu ar adresēm: Jūrmalā, Skolas ielā 44 un Jūrmalā, Skolas ielā 40.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.47.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF