Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 201

protokols Nr. 9, 1. punkts

Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civilās aizsardzības likuma 9.panta otrās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu un likuma „Par ostām” 3.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” nodrošināt pretplūdu pasākumu īstenošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā un pašvaldības valdījumā un apsaimniekošanā esošajos pašvaldības īpašuma objektos.

2. Pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” sagatavot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta pieteikumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 773 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.2.18-1e/6312.

3. Pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” līdz 2011.gada 1.septembrim, ievērojot perspektīvo pilsētas attīstības plānu, sagatavot priekšlikumus Lielupes ostas teritorijas robežu izmaiņām.

4. Pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” līdz 2011.gada 1.septembrim sagatavot priekšlikumus ostas attīstības programmas izstrādei.

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF