Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 205

protokols Nr. 9, 5. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē
„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai
un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumu Nr.150 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”” un Valsts izglītības un attīstības aģentūras „Atklātas projektu iesniegumu atlases „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” Nr.1.2.2.4.2. otrās kārtas nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektu konkursa 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ar projektu „Atbalsta pasākumi sociālam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai izglītībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 150 000, saskaņā ar pielikumu, kur ESF finansējums ir 100% apmērā.

3. Projekta noslēguma maksājumu LVL 15 000 (10%) apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā.

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Izglītības nodaļu.

6. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 12.maija lēmumu Nr.205

(protokols Nr.9, 5.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta nosaukums

Atbalsta pasākumi sociālam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai izglītībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Kopējais projekta finansējums

150 000.00

Pozīcija / gads

2010

2011

2012

2013

2014

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

0

0

75 000

75 000

15 000

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

15 000

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

Valsts budžeta līdzfinansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

uzturēšanas izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

0

0

0

kapitālo izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

0

0

ES struktūrfondu finansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

75 000

60 000

uzturēšanas izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

0

0

0

0

0

75 000

60 000

15 000

kapitālo izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

0

0

Ārvalstu finanšu palīdzības finansējums

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

0

0

75 000

75 000

0


Lejupielāde: DOC un PDF