Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 209

protokols Nr. 9, 10. punkts

Par nomas maksājumiem 2011.gadā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, kā arī, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” (reģistrācijas Nr.40003220000) 2011.gada 28.marta iesniegumu (lietas Nr.1.1-35/1968) un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” (reģistrācijas Nr.40003220000) lūgumu piešķirt zemes nomas maksas atlaidi 90% apmērā 2011.gadam objektam Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF