Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 210

protokols Nr. 9, 11. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.punktu un 11.daļu, un likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt A.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu:

1.1. par zemi - Ls 19.61 no 2011.gada 16.maija līdz 2011.gada 16.augustam par īpašumu Jūrmalā, ***, kadastra numurs 1300 017 2702 (pamats – A.D. 2011.gada 14.marta iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 14.martā));

1.2. par ēkām (mājokli) - Ls 11.79 no 2011.gada 16.maija līdz 2011.gada 16.augustam par īpašumu Jūrmalā, ***, kadastra numurs 1300 517 2701 (pamats – A.D. 2011.gada 14.marta iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 14.martā)).

2. Noslēgt vienošanās ar J.O. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma Ls 139.41 (samaksas termiņš 2011.gada 31.marts) un Ls 209.41 (samaksas termiņš 2011.gada 16.maijs) sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2011.gada 18.septembrim, nosakot šādu parāda nomaksas grafiku:

Nekustamā īpašuma par zemi nokavēto nodokļu maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš līdz

69.71

2011.gada 18.maijam

69.70

2011.gada 18.jūnijam

69.80

2011.gada 18.jūlijam

69.80

2011.gada 18.augustam

69.81

2011.gada 18.septembrim

par īpašumu Jūrmalā, ***, kadastra apzīmējumu 1300 014 0703 (pamats – J.O. 2011.gada 31.marta iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 31.martā) un 2011.gada 28.aprīļa iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 28.aprīlī)).

3. Neslēgt vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spēks-R” (vienotais reģistrācijas numurs ***) par nekustamā īpašuma nokavēto nodokļu maksājuma kopējo summu Ls 1942.56 (samaksas termiņš 2011.gada 31.marts) sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2012.gada 25.aprīlim, par piederošiem dzīvokļa īpašumiem, kuri atrodas īpašumā Jūrmalā, ***, zemes kadastra numurs ***, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ar kadastra apzīmējumu ***, ***, *** un ***, jo komercsabiedrības iesniegtie finanšu pārskati neapliecina grūtības veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus likumā noteiktajos termiņos (pamats – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spēks R” 2011.gada 1.aprīļa iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 6.aprīlī) un 2011.gada 13.aprīļa iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 18.aprīlī)).

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa sadalīšanas gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un nokavējuma naudu.

6. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12.daļu, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

7. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF