Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 213

protokols Nr. 9, 14. punkts

Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu
Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas)
izsoles rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes izsoles komisijas 2011.gada 18.marta protokolus Nr.1 un Nr.2 un to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „R GRUPA” saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmuma Nr.68 „Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808, Druvciems 0101, Dubulti 3601 mežu cirsmu (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai” apstiprināto izsoles noteikumu 13.punktu ir veikusi visu maksājumu Ls 12 200 (divpadsmit tūkstoši divi simti latu) apmērā un Ls 15 000 (piecpadsmit tūkstoši latu) apmērā par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas) pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2011.gada 18.martā notikušās pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas) izsoles rezultātus.

2. Noslēgt cirsmu pirkuma līgumus ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „R GRUPA” (vienotais reģistrācijas Nr.***) par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas) pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai (G.Smalkā) divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto cirsmu pirkuma līgumus.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minēto objektu atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 12.maija lēmumam Nr.213

(protokols Nr.9, 14.punkts)

Izdevumu tāme

par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808, Druvciems 0101, Dubulti 3601 mežu cirsmu (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai

1. Cirsmu novērtējuma apmaksa Ls 681,10

2. Sludinājumu apmaksa Ls 199,64

3. Ciršanas apliecinājumu apmaksa Ls 24,00

Kopā: Ls 904,74


Lejupielāde: DOC un PDF