Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 214

protokols Nr. 9, 15. punkts

Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala
Dubulti 3601 meža cirsmas izsoles apstiprināšanu
par nenotikušu un atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes izsoles komisijas 2011.gada 18.marta protokolu Nr.3 un to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEGRO” saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmuma Nr.68 „Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808, Druvciems 0101, Dubulti 3601 mežu cirsmu (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai” apstiprināto izsoles noteikumu 13.punktu nav veikusi visu maksājumu Ls 59 500 (piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti latu) apmērā par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 meža cirsmas (3.cirsma) pirkumu un to, ka pēdējais pārsolītājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „R GRUPA” ar 2011.gada 27.aprīļa vēstuli Nr.8_0201_062_2011 atteicās no zemesgabala Dubulti 3601 3.cirsmas iegādes, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt 2011.gada 18.martā notikušās pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 meža cirsmas (3.cirsma) izsoli par nenotikušu.

2. Atkārtoti atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 (kadastra numurs 1300 010 3601) meža cirsmu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai mēneša laikā sagatavot un iesniegt domei lēmuma projektu par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 meža cirsmas (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF