Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 215

protokols Nr. 9, 16. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai
zemesgabalā Jūrmalā, Gulbju ielā 71

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.32 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (detālplānojuma teritorijā ietilpst Gulbju iela 71), Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā) un 2011.gada 16.marta Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas lēmumu Nr.296 - akceptēto skiču projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija zemesgabalā Jūrmalā, Gulbju ielā 71 (kadastra Nr.13000170117) 0,0620 ha platībā, atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai, detālplānojumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF