Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 216

protokols Nr. 9, 17. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Meža prospektā 125

Pamatojoties uz L.K. (personas kods ***) un A.J. (personas kods ***) 2011.gada 11.aprīļa iesniegumu Nr.1.2-1/1079 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.001 (būves kadastra apzīmējumi ***) Jūrmalā, Meža prospektā 125, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 1.marta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.5357, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara Nr.369, atzinums par iespējamām kultūrvides izmaiņām, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9-21/54, bankas piekrišana Nr.2.3.2.5-03/105.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.09/4124 un atzinumu Nr.112 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 1.marta protokolu Nr.03, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem L.K. (personas kods ***) un A.J. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.001 (būves kadastra apzīmējumi ***) Jūrmalā, Meža prospektā 125 ar nosacījumu, ka ēkas lit.001 kultūrvēsturiski vērtīgās būvdetaļas (lieveņa balstus) nodot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vēsturisko krājumu glabātuvē.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF