Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 223

protokols Nr. 9, 24. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes atkārtotu
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot A.Š. (personas kods ***) 2011.gada 20.janvāra iesniegumu, 2011.gada 17.februārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.73 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51” un apstiprināja darba uzdevumu.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 68.punktam, tika pieprasīti detālplānojuma izstrādes nosacījumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām. Savukārt iepriekš minēto noteikumu 69.punkts tika izpildīts daļēji, jo ir nosūtīti paziņojumi detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un ievietots paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējās pašvaldības mājaslapā internetā, bet norādītajā četru nedēļu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nav publicēts paziņojums vietējā laikrakstā.

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.punkta prasības un saskaņā ar 2011.gada 6.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atkārtoti uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51 (kadastra Nr.***) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmuma Nr.73 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51” 1., 2. un 3.pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF